Bestuur ABP, zwalken tussen de klippen, zonder zeekaart

Verslag Telefonische Overlegvergadering Verantwoordingsorgaan met Bestuur ABP op donderdag 26 maart 2020

Het publieksverslag heeft als doel om bij pensioenfonds ABP aangesloten deelnemers,
gepensioneerden en werkgevers inzicht te geven in de adviezen die het Verantwoordingsorgaan als medezeggenschapsorgaan aan het ABP Bestuur geeft over voorgenomen beleidsbeslissingen en de besprekingen die het Verantwoordingsorgaan met het ABP Bestuur voert. Voor de uitgebreide standpunten van de verschillende partijen in het Verantwoordingsorgaan wordt verwezen naar de eigen website van de fracties.

Lees verder

Pensioenaanspraken behoren wel tot ons persoonlijke vermogensrecht volgens de Hoge Raad in 2012.

Politiek faalt door opdringen van marktwerking aan pensioenstelsel (27 apr. 2020)

De politiek kent al jaren het politieke dogma van het opheffen van de collectieve en solidaire uitkeringsovereenkomst met vaste nominale pensioentoezegging van onze pensioenfondsen en te vervangen door een individuele beschikbare premieregeling. Daarbij komt wel de verplichtstelling in groot gevaar en dat zal óók gelden voor de bestaande toezegging bij onze uitkeringsovereenkomsten. Maar deze pensioenaanspraken behoren wel tot ons persoonlijke vermogensrecht volgens de Hoge Raad in 2012. Lees verder

Beste Tuur, ik word er niet wijzer van

TROUW 28 april 2020.
Interview met Tuur Elsinga. Ik word er niet wijzer van.
Beste Tuur,
het woord gepensioneerden valt een keer, maar hoe zit het nu met de gepensioneerden?
1) Moeten zij verplicht over naar het nieuwe systeem? Mits dat verplicht kan worden.
2) Zo ja, wat ik verwacht, want ze hebben het geld nodig van de gepensioneerden, wat is dan de waarde van mijn pensioen bij overgang?
3) Gaat dat tegen de huidige rekenrente?
4) Zo ja ga ik dan over tegen de huidige lage dekkingsgraad?
5) Bijvoorbeeld bij het ABP. Ik kies even het huidige moment. Gaat mijn pensioen dan over tegen 82%?
5) Wordt mijn pensioenuitkering dan meteen ongeveert 20 % lager en blijft dat voorlopig zo, omdat men zorgt dat de huidige rente niet omhoog gaat?
6) Als zij niet meewillen, blijven zij dan gekort worden de komende jaren tov 104,3 %. Dus jaar in jaar uit korting voorlopig?
Eerlijk gezegd voel ik me als gepensioneerde de kalkoen. Ik mag niet meepraten, maar mijn pensioenuitkering is wel speelbal van werknemers, werkgevers en overheid.
Vooral als ABP gepensioneerde lijk je flink geslacht te worden.
Er wordt nu veel geroepen over hoe schandalig het is dat bedrijven en werknemers geen perspectief hebben als gevolg van de coronamaatregelen.
Maar is het hebben van geen enkel perspectief meer voor de komende jaren, terwijl je met je zuur gespaarde, je levenslange bijdragen en de rendementen daarop en verplichte pensioen enorm hebt bijgedragen aan het huidige onmetelijke kapitaal (meer dan 100 euro in kas voor elke 100 euro pensioen de komende 70 jaar), dan wel fatsoenlijk en gerechtvaardigd?
                                                     Wilma Berkhout
FNV: Het is eerlijker geen beloftes meer te doen over pensioenuitkeringen | Topics
topics.nl
FNV: Het is eerlijker geen beloftes meer te doen over pensioenuitkeringen | Topics
In het nieuwe pensioenstelsel lijkt weinig ruimte voor beloften over de hoogte van de uitkering. Maar een casinopensioen is het niet, zegt FNV-vicevoorzitter Tuur Elzinga.

Wouter Verwoerd houdt vol!

Onderwerp: Jaarverslag PME 2018 klopt niet!

Goedemiddag meneer Kruijff,

Dank voor uw bericht en dank voor het telefoongesprek van 22 april j.l.

In dat telefoongesprek hebt u aangegeven dat u van mening bent (en blijft) dat de pensioenfondsen aan artikel 126 lid 2a van de Pensioenwet voldoen OMDAT ze de rentetermijnstructuur toepassen die door DNB is gepubliceerd.

Ik heb opnieuw onder uw aandacht gebracht dat deze rentetermijnstructuur gebaseerd is op de marktrente en dat gebruik van de marktrente als discontovoet niet de marktWAARDE van de Technische Voorzieningen oplevert zoals in de Pensioenwet is voorgeschreven.

Bovendien heb ik u gewezen op de bepalingen in het Burgerlijk Wetboek over de jaarrekening. In de daaraan gekoppelde Algemene Maatregel van Bestuur (het Besluit Actuele Waarde) staat duidelijk omschreven hoe de marktwaarde van passiva zoals de Technische Voorzieningen bepaald moet worden.

U hebt aangegeven daar niet verder over te willen discussiëren en u hebt mij aangeraden om een klacht in te dien bij het Actuarieel Genootschap. Ik zal dat doen.

Met dank voor uw tijd en aandacht en met vriendelijke groet,

W.B.Verwoerd

Malden

Rekenrente pensioenen moet in 2020 omhoog

Rekenrente pensioenen moet in 2020 omhoog

20 februari 2020

Opinie Theo Bouwman over pensioenen

Er is nog altijd veel onvrede en onrecht als het om pensioenen gaat. Ondanks het pensioenakkoord uit 2019 waarmee werkgevers, werknemers en overheid kortingen op pensioenen voor velen hebben voorkomen. Al jarenlang wordt de rekenrente kunstmatig te laag gehouden en worden de pensioenen uitgehold. Pensioengerechtigden én pensioenopbouwers zijn daar de dupe van.

De achterbannen van vakbonden hebben het pensioenakkoord uit 2019 geaccepteerd, soms met veel scepsis. Dit jaar stijgt door dit akkoord de AOW-gerechtigde leeftijd al minder snel dan voorheen was vastgesteld. De levensverwachting stijgt immers ook minder snel.

Pas in 2022 zullen de andere afspraken uitgewerkt worden in een nieuwe pensioenwet. Daarbij gaat het onder andere om betere afspraken voor zware beroepen, een flexibeler en persoonlijker pensioenstelsel en een verplichte verzekering voor arbeidsongeschiktheid voor zelfstandigen. Met meer persoonlijke vrijheden, maar toch een collectief stelsel voor de uitvoering en risico’s.

Welke maatschappelijke groep accepteert zo’n inkomensklap? Lees verder

Hof: Deelnemer houdt recht op onvoorwaardelijke indexatie’

Het bericht ‘Hof: deelnemer houdt recht op onvoorwaardelijke indexatie’

Ingediend 30 januari 2020
Beantwoord 17 maart 2020 (na 47 dagen)
Indiener Roald van der Linde (VVD)
Beantwoord door Wouter Koolmees (minister sociale zaken en werkgelegenheid) (D66)
Onderwerpen ouderen sociale zekerheid
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2020Z01647.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20192020-2124.html

Bronnen

  1. PensioenPro, 28 januari 2020; https://pensioenpro.nl/pensioenpro/3003…
  • Vraag 1

Bent u bekend met het artikel «Hof: deelnemer houdt recht op onvoorwaardelijke indexatie»?1 Wat is uw reactie op dit artikel?

Ja, ik ben bekend met het artikel. Het is een interessant artikel, waarin een specifieke uitspraak van het Hof nader wordt toegelicht.

Lees verder