Wouter Verwoerd houdt vol!

Onderwerp: Jaarverslag PME 2018 klopt niet!

Goedemiddag meneer Kruijff,

Dank voor uw bericht en dank voor het telefoongesprek van 22 april j.l.

In dat telefoongesprek hebt u aangegeven dat u van mening bent (en blijft) dat de pensioenfondsen aan artikel 126 lid 2a van de Pensioenwet voldoen OMDAT ze de rentetermijnstructuur toepassen die door DNB is gepubliceerd.

Ik heb opnieuw onder uw aandacht gebracht dat deze rentetermijnstructuur gebaseerd is op de marktrente en dat gebruik van de marktrente als discontovoet niet de marktWAARDE van de Technische Voorzieningen oplevert zoals in de Pensioenwet is voorgeschreven.

Bovendien heb ik u gewezen op de bepalingen in het Burgerlijk Wetboek over de jaarrekening. In de daaraan gekoppelde Algemene Maatregel van Bestuur (het Besluit Actuele Waarde) staat duidelijk omschreven hoe de marktwaarde van passiva zoals de Technische Voorzieningen bepaald moet worden.

U hebt aangegeven daar niet verder over te willen discussiƫren en u hebt mij aangeraden om een klacht in te dien bij het Actuarieel Genootschap. Ik zal dat doen.

Met dank voor uw tijd en aandacht en met vriendelijke groet,

W.B.Verwoerd

Malden