Pensioenen: politiek bevoordeelt 20- tot 40-jarigen

De rekenrente voor de bepaling van de omvang van de toekomstige verplichtingen van de pensioenfondsen is door de politiek gekoppeld aan de rente op staatsobligaties. De feitelijke rendementen op de miljarden aan pensioenpremies zijn al vele, vele jaren vijf tot zes maal hoger dan de door de politiek verplichte rekenrente. Door de scherpe daling van de rente de afgelopen weken zijn de daarvan afgeleide, theoretische dekkingsgraden fors gedaald. Bij de beide metaal pensioenfondsen PME en PMT, de nummers drie en vijf, was kans op een door de politiek afgedwongen korting op de pensioenen al heel groot. Dat wordt nu waarschijnlijk ook de situatie bij de twee grootste pensioenfondsen, het ABP en Zorg en Welzijn.

Wat zijn de gevolgen van dit systeem? Wel dat is niet zo moeilijk. Over vijftien tot twintig jaar zal de naoorlogse geboortegolf wel ongeveer het loodje hebben gelegd en dan zal blijken dat de pensioenfondsen veel meer vermogen hebben dan noodzakelijk is voor de uitbetaling van de pensioenen aan de dan veel kleinere groep gepensioneerden, de huidige vijftigplussers. Als de politiek er zich niet mee bemoeit, een ondenkbaar scenario, kunnen de pensioenpremies voor de huidige twintig- tot veertigjarigen dan fors omlaag. Maar de politiek zal ongetwijfeld zelf willen beschikken over die tientallen miljarden en het dan “overbodige” vermogen van de pensioenfondsen zal dus worden “afgeroomd”.

Kortom, de huidige gepensioneerden betalen met de bevriezing van hun pensioenen over de afgelopen tien jaar en de aanstaande verlaging van hun pensioenen dus in feite voor de over vijftien tot twintig jaar voorspelbare verlaging van de belastingen en/of verhoging van de overheidsuitgaven.

Dr. Jan Oosterhaven,
Emeritus hoogleraar algemene economie,
Rijksuniversiteit Groningen

Juli 2019

Pensioenbestuurders denken aan hun eigen hachje….

Deze bijdrage van Ton Verlind uit 2017 heeft tot op heden nog niets aan actualiteitswaarde verloren. En dat laat zien dat de huidige regering met Koolmees voorop een geheel verkeerde richting is opgeslagen. Datzelfde bleek maar weer eens uit de laatste uitzending van Hollandse Zaken: Het failliet van het pensioenakkoord.

De bijdrage van Ton Verlind kunt u hieronder vinden:

Pensioenbestuurders denken aan hun eigen hachje….

Kafka en DNB; diverse video’s uit de serie van Cafe Weltschmerz

Voor hen die meer willen weten over achtergronden bij belangrijke beslissingen van Overheden, Financiële instellingen en bedrijven en Pensioenfondsen zijn onderstaande filmpjes mogelijk interessant.
Wij wensen u geen kijkplezier want vrolijk wordt je er niet van, maar wel willen we u deze informatie niet onthouden.

Kafka en DNB, deel 1 met Jan van Walsem

Jan van Walsem was bestuurder van het Pensioenfonds Schilders. Drie maanden voor zijn pensionering werd hij door De Nederlandse Bank gedwongen af te treden wegens onbehoorlijk gedrag. Tot vandaag werd hem niet duidelijk gemaakt, welke argumenten daar aan ten grondslag liggen. Een beroepsverbod. Als eerste verteld Jan van Walsem nu in alle openheid zijn verhaal.


Kafka en DNB, deel 2 met Pieter Lakeman

Erik de Vlieger praat met Pieter Lakeman over de inmenging van de Nederlandse Bank bij de pensioenfondsen. Deze wordt door diverse bronnen als intimiderend en chanterend ervaren. Bovendien lopen betrokken pensioenfondsen grote financiële risico’s door het dwingende beleid van de Nederlandse Bank. De Nederlandse Bank is uitgenodigd te reageren, telefonisch en per email. Ondanks de toezegging te reageren hebben wij niets meer van de bank gehoord.


Kafka en DNB, deel 3 met Arno Eijgenraam

“Het geweten van de Nederlandse Bank is in slaap gevallen!” Deze woorden komen uit de mond van Arno Eijgenraam. Tot in 2012 was hij actuaris binnen De Nederlandse Bank. Sindsdien zelfstandig actuaris, die zich inspant voor organisaties die door het huidige beleid van De Nederlandse bank in conflict raken. De uitspraken door Jan van Walsem en Pieter Lakeman, in de twee eerdere interviews over dit onderwerp met Erik de Vlieger, worden door Eijgenraam volmondig beaamd. “De Nederlandse Bank maakt gebruik van verouderde modellen en ze weten dit ook”, aldus Eijgenraam. “De kans dat er op langlopende obligaties rendement gehaald kan worden, is volgens de actuaris nagenoeg uitgesloten. Dat er bewust gebruik gemaakt wordt van verouderde rekenmodellen, komt volgens Eijgenraam door het ontbreken van nieuwe modellen die recht doen aan de veranderde economische omstandigheden. “Het huidige rekenmodel is gebaseerd op de veronderstelling dat de kans dat de rente over tien jaar hoger is net zo groot is als de kans dat deze lager is. Die veronderstelling is binnen de huidige ontwikkelingen al een tijd lang niet meer reëel. De kans dat de rente over tien jaar lager is moet worden uitgesloten.” De uitspraak van Eijgenraam bevestigt dat de langlopende obligatieleningen waar De Nederlandse Bank Pensioenfondsen toe verplicht, in enkele jaren tot zeer grote verliezen zullen leiden met negatieve consequenties voor de toekomstige pensioenuitkeringen.


Pieter Lakeman en Marja Jansen; DNB, onzorgvuldig, onbehoorlijk bestuur!

De geschiktheidstoets van DNB Marja Jansen is psychologe en loopbaan coach en al sinds dertig jaar projectmatig samenwerkend met Pieter Lakeman (SOBI). Dit gesprek met Pieter Lakeman heeft de intimiderende en denigrerende werkwijze van de Nederlandse Bank bij het beoordelen en afserveren van bestuurders als onderwerp. Marja Jansen heeft onderzoek gedaan naar de handelswijze van De Nederlandse Bank en concludeert dat de toets zowel de theorie als de uitwerking er van, zelf de toets van goed bestuur niet doorstaan. Wat wij in een eerder interview van Erik de Vlieger met Jan van Walsem begrepen blijkt een feit. Binnen het onderzoektraject maakt DNB gebruik van stagiaires die inhoudelijk betrokken zijn bij de Administratieve verwerking van de documenten en actief aanwezig bij de gesprekken met die bestuurders. Voor de betrokkenen een pijnlijk denigrerende ervaring. In dit gesprek komt ook de procedure van DNB aan de orde. De wijze waarop de bank over haar onderzoek en conclusies informeert en de mogelijkheden om in beroep te gaan.

 

De “verlossers” op pensioengebied…

Een bijdrage van één van onze actieve leden.

Ik had een droom.
Inwoners van Heerlen zagen met een slaperig hoofd op het dak van het ABP onverwacht een grote AEGON vlag wapperen. Dezelfde blauwwitte kleuren, maar ze lazen toch echt AEGON.

In de brievenbus lag een wakkere ochtendkrant. Hoofdartikel: “AEGON verlost ons van den boze”.
Iedereen zette de TV aan en men zag meteen een persconferentie.
Een glunderende minister Koolmees. Achter hem Knot in een streepjespak met extra brede strepen. Ook was Keizer – succesvol uitvaartondernemer – en ooit een prominente VVD bestuurder in beeld. Natuurlijk was er ook een woordvoerder van AEGON en zagen ze juichende jongeren van D66.

Er was een geheime deal tot stand gekomen. Bij het ABP was de dekkingsgraad in het eerste halfjaar van 2019 teruggelopen van 103,8 tot 95,3%. Ondanks een winst van € 43 miljard.
Er was nu een vermogen van € 442 miljard. En pensioenverplichtingen van maar liefst € 464 miljard op 1 juli 2019.

Lees verder

Stichting PensioenBehoud, KBO-Brabant en VVG-PGB gaan juridische strijd aan met Nederlandse Staat over pensioenwetgeving

Beste vrienden en voorstanders van een goed en eerlijk pensioen.

Al geruime tijd hebben we als Verontruste Ouderen artikelen gepubliceerd over de gang van zaken rondom ons vaak tot in de hemel geprezen Pensioenstelsel.
Bij een eerste bijeenkomst in Den Bosch in november 2016 waren als sprekers aanwezig:  Ad Broere, Eric Smit, Martin van Rooijen en Rob de Brouwer en ca 150 geïnteresseerden. KBO-Brabant hostte deze bijeenkomst. Ook omroep Max gaf acte de présence

Sindsdien is er veel gebeurd en we mogen gerust stellen dat de ontwikkelingen niet positief te noemen zijn. Nog steeds worden we bedolven onder onbegrijpelijke argumenten met slechts één doel: de Pensioenen niet indexeren. Integendeel, er dreigen u zelfs kortingen. Wat hiervan de redenen ook mogen zijn, vast staat dat de gepensioneerden, waarvan er intussen vele zijn overleden, in tegenstelling tot hetgeen hen toegezegd was, namelijk een waardevast pensioen op basis van een percentage van het eindloon, nog steeds met ingewikkelde dooddoeners het bos in worden gestuurd. Voortdurend worden berichten en rapporten verspreid, die ons moeten doen geloven dat het slecht gaat met de Pensioenfondsen in ons land en dat kortingen helaas onvermijdelijk zullen zijn. Politieke partijen hebben zich door onkunde in het pak laten naaien, en hebben de bewering dat de ouderen de pensioenen van de jongeren opeten kritiekloos overgenomen. Zij vinden kennelijk de ouderen alleen in verkiezingstijd belangrijk genoeg om aandacht aan te besteden.

Juridische actie Stichting PensioenBehoud, KBO-Brabant en VVG-PGB

Dit heeft nu eindelijk geleid tot een gerichte juridische actie van De Stichting Pensioenbehoud , KBO-Brabant  en Vereniging van Gepensioneerden Pensioenfonds PGB (VVG-PGB) (lees ook het persbericht). Het is nu van het grootste belang dat we deze actie massaal ondersteunen en ook financieel waar mogelijk een bijdrage leveren. Bedenk dat onze tegenstander, helaas onze eigen Overheid, hele diepe zakken, alle mogelijke “deskundigen” en alle tijd  heeft. Dat de Politiek zich vervolgens verbaasd over het feit dat de afstand tussen Burgers en diezelfde Politiek steeds groter is geworden, is tekenend voor het inlevingsvermogen van onze volksvertegenwoordigers, de goede uiteraard uitgezonderd.

Wij vragen u de actie van Stichting PensioenBehoud, seniorenvereniging KBO-Brabant en Vereniging van Gepensioneerden Pensioenfonds PGB (VVG-PGB) actief te willen steunen door op alle vormen van media van uw steun te willen doen blijken en in uw netwerken hiervan blijk te geven.
Daarnaast verzoeken we u, waar mogelijk naar draagkracht, een financiële bijdrage te willen leveren.
Uw bijdrage kunt u storten door naar de volgende website te gaan, en daar de verdere instructies te volgen:

https://www.kbo-brabant.nl/donatiepensioenprocedure/

We hopen dat u massaal gehoor wilt geven aan deze oproep en zeggen u toe u van het verdere verloop op de hoogte te zullen houden.

Namens de Actiegroep Verontruste Ouderen hartelijk dank voor uw medewerking en bijdrage.

Holke J.M.Flapper.

N.b.: bedenk bij het doen van uw gift als financiële ondersteuning voor de juridische strijd dat KBO-Brabant, aan wie u formeel die gift doet, een ANBI-instelling is. Dit kan belastingvoordelen met zich meebrengen.

Organisatie uitwerking pensioenakkoord krijgt vorm

De uitwerking van het pensioenakkoord vindt plaats in vier overleglagen, met naast de stuurgroep een ‘escalatieoverleg’ en technische werkgroepen, meldt VCP. De vakcentrale heeft ook de namen van zijn vertegenwoordigers bekendgemaakt.

Het is de bedoeling dat de stuurgroep in september begint met de uitwerking van het pensioenakkoord, zo liet Sociale Zaken eerder deze maand weten. Het ministerie zei toen dat kabinet, werkgevers en werknemers ieder drie leden afvaardigen en dat er daarnaast vijf externe deskundigen meedoen. Over namen en proces wilde het ministerie verder niets kwijt. De VCP brengt nu meer duidelijkheid.

De vakcentrale meldt dat de uitwerking straks over vier schijven gaat, van technische werkgroepen via een voorbereidingsgroep naar de stuurgroep en tot slot het bestuurlijk overleg of ‘escalatieoverleg’ als ‘hoogste orgaan’. Lees verder

Fopnieuws en bestrijdingsmiddel

(Namens en van onze leden)

Er dreigen 8 miljoen gepensioneerden volgend jaar op hun pensioen te worden gekort werd op 18-7-2019 op NPO 1 beweerd. Oorzaak: de lage rente waarmee moet worden gerekend. Er is niks mis met het rendement van hier en daar meer dan 10% werd toch nog even genoemd.
Wie die lage marktrente heeft afgevuurd blijft onbesproken. Ook dat een verboden wapen is ingezet – markrente in plaats van marktwaardering – haalt het nieuws niet.
Die 8 miljoen gepensioneerden worden eigenlijk maar door 1 persoon vertegenwoordigd in de Tweede Kamer. Kiezers kiezen maar wat in het wilde weg, zonder hun belangen goed voor ogen te houden. Zoiets gebeurt wel meer.
Een strenge kloosterorde had ooit een abt die de monniken al jaren op een rantsoen van 4 sneetjes brood per dag had gezet. Ze moesten hard werken en wilden graag een sneetje extra. De abt was onvermurwbaar. De monniken gingen bidden tot God, of Hij hen van de abt zou willen verlossen. Hun gebed werd verhoord, de abt overleed. De nieuwe abt vond soberheid zo belangrijk dat hij het rantsoen terug bracht tot drie sneetjes brood per dag. De monniken gingen nu bidden tot God of ze de vorige weer terug zouden mogen krijgen.
Zo verloor de PvdA twee jaar geleden 75% van de Tweede Kamerzetels. Maar het opvolgend CDA vindt drie sneetjes brood voor de gepensioneerden niet onaanvaardbaar. Dus gaat de PvdA er in de verkiezingsprognoses weer op vooruit.

Lees verder

Voor een nieuwe rente en nieuw pensioenbeleid moeten we niet bij de politiek zijn, maar bij DNB

Een opinie-artikel van Jac. Kragt, toezichthouder en oud-bestuurder van pensioenfondsen
(Bron Financieel Dagblad)

Het is de bedoeling dat u volledig betaald krijgt als u met pensioen gaat. Tenminste, als daar tegen die tijd genoeg geld voor is. En trouwens ook alleen als daar in de tussentijd genoeg geld voor is.
Sinds het nieuwe pensioenakkoord mogen pensioenfondsen deze goedbedoelde, realistische inspanningsverplichting straks bij pensioengerechtigd Nederland op papier op de mat laten landen. Ik ben oprecht benieuwd naar de verwoording van deze zachte pensioenbelofte nieuwe stijl. Minder bot dan de mijne, hoop ik.
De erkenning dat pensioenaanspraken eerder wel van beton leken, maar dat in werkelijkheid niet zijn, is een goed punt in het nieuwe pensioen­akkoord. Het is eerlijk. En buffers zijn niet langer nodig. Want van wie zijn die eigenlijk? Opgeruimd staat netjes. De keerzijde is natuurlijk dat wanneer buffers negatief zijn, dat sneller moet worden goedgemaakt door de pensioenrechten te verminderen. Maar goed, dat is dan ook in overeenstemming met die zachtere belofte.
Lees verder

Het pensioenakkoord

Het pensioenakkoord (door Rob de Brouwer)

Na negen jaar onderhandelen is er dan eindelijk een pensioenakkoord.
Dit pensioenakkoord kent drie verschillende hoofdstukken, waarin drie belangrijke maatschappelijke vraagstukken worden beantwoord.
1. Wanneer gaan wij met pensioen in Nederland?
2. Hoe wordt het aanvullend pensioen georganiseerd?
3. Wie mag daarin participeren?

Jammer genoeg heeft de eerste vraag de meeste aandacht getrokken en wordt over de vragen 2 en 3 niet zo veel gesproken en geschreven. De AOW leeftijd blijft stijgen, zij het dat op korte termijn een periode van rust wordt ingelast. Maar uiteindelijk zal de AOW leeftijd blijven stijgen met de stijging van de levensverwachting. Dat gebeurt gelukkig niet een op een zoals tot nu toe het geval was, maar bij een jaar toename van de levensverwachting moet acht maanden langer worden doorgewerkt. Omdat dit voor zware beroepen onbevredigend is werd nog afgesproken dat men drie jaar eerder met pensioen kan en dat dit ook fiscaal gefaciliteerd wordt. Daarvoor moeten werkgevers wel een duit in het zakje doen anders wordt het resterende pensioen verwaarloosbaar klein. En gevreesd moet worden dat voor werkers in zware beroepen met een bovenmodaal inkomen geen oplossing wordt geboden. Bepalend voor de houding van de Regering in deze discussie is het principe van het houdbaarheidstekort. Het CPB kijkt daarbij 60 jaar vooruit en over die periode mogen geen extra uitgaven worden gedaan die het het evenwicht in de overheidsinkomsten en -uitgaven beïnvloeden. Vasthouden aan 66 jaar, zoals de inzet was van de FNV was, kostte volgens het CPB rond de 10 miljard Euro extra. Maar dat gaat ervan uit dat de verhoging van de AOW-uitkering zou zijn gekoppeld aan de groei van het nationaal inkomen. Verbon en anderen hebben aangetoond dat die koppeling er niet is geweest in het verleden en dat er ook geen aanwijzingen zijn dat een dergelijke groei in de toekomst kan worden verwacht. Ga je uit van de beperkte groei uit het verleden dan kan de schade beperkt blijven tot 2 miljard Euro. Het CPB en de Regering rekenen echter in het licht van het houdbaarheidsvraagstuk met zeer conservatieve uitgangspunten.

Lees verder