De Overheid en Onze Pensioenen

Verontruste Ouderen werkt graag samen met andere ouderen in het land die dezelfde doelen nastreven. Zo iemand is Johan van der Veen van Ouderen in opstand ( zie de facebook pagina). Onder de titel “Overheid en onze Pensioenen” heeft Johan van der Veen recent een scherpe analyse gegeven van de pensioenproblematiek en de rol die de overheid daarin heeft gespeeld en nog speelt. VO wil u die analyse niet onthouden, en dus delen we die graag met u.

Klik hier om het hele verhaal te lezen

 Naar aanleiding van dit verhaal wijst Verontruste Ouderen graag ook nog even naar de Kieswijzer van de KBO-Brabant op onze site.

AOW-ers tax kan hele AOW gaan opvreten

Dit is de titel van een recente Blog van Martin van Rooijen, voorzitter van de KNVG en senator voor 50PLUS in de 1e kamer. Hij beoogt hierin dat de AOW effectief wel eens zou kunnen verdwijnen voor iedereen met een redelijk tot goed aanvullend pensioen. Hierdoor kan de AOW verworden tot een bijstanduitkering voor hen die niet zelf voor een goed pensioen gezorgd hebben. Dit heeft alles te maken met plannen die topambtenaren hebben om over pensioenuitkeringen ook AOW-pemie te heffen of deze op een andere manier te fiscaliseren.

Lees hier Screenshot1 het hele verhaal

Verontruste Ouderen heeft een en ander nog eens nagerekend on komt tot dezelfde conclusie. Gepensioneerden gaan dan opnieuw flink inleveren tot maximaal de hele AOW. Hetzelfde geldt echter voor de nog werkende generatie. Terecht vraagt Martin van Rooijen in zijn blog ook daar aandacht voor. Want de strijd van Verontruste Ouderen is er niet een van ouderen tegen de jongere generatie, maar van allen tegen het afbraakbeleid van deze regering en haar gedoogpartijen. Zie in dit verband ook het eerder geplaatste item met Martin van Rooijen: “Korte termijn-denkers slopen het pensioen”

Activiteiten van Verontruste Ouderen

Onder het menu item “Aktiviteit” zullen alle nieuwe activiteiten van Verontruste Ouderen aangekondigd worden. En houd deze pagina goed in de gaten, want in de nabije toekomst zullen de eerste publieke activiteiten aangekondigd worden.

Perspectiefnota Toekomst pensioenstelsel

Op 8 juli 2016 heeft de staatssecretaris van Sociale zaken en Werkgelegenheid, Jetta Klijnsma, de zogeheten “Perspectiefnota Toekomst pensioenstelsel” naar de 2e kamer gestuurd. Deze nota vraagt niet om een besluit maar is bedoeld als weergave van de huidige status van het veranderproces van het Nederlandse pensioenstelsel. VO volstaat hier met een korte samenvatting en een verwijzing naar de volledige nota.

Samenvatting:

Na een korte inleiding gaat deze nota in op de, in de visie van de overheid, problemen en tekortkomingen in het huidige pensioenstelsel, en worden reeds genomen maatregelen opgesomd om het stelsel te borgen. Tegelijkertijd wordt geconstateerd dat meer fundamentele aanpassingen nodig zijn om het stelsel te laten aansluiten op de veranderende samenleving. Kort wordt stilgestaan bij de redenen achter de huidige vertrouwenscrisis. Hierbij wordt opnieuw gewezen op door de lage rente sterk toegenomen verplichtingen. Terecht wordt opgemerkt dat een nieuw stelsel hieraan niets zal veranderen.

De nota gaat verder met een perspectief op een nieuw pensioenstelsel dat beter in balans is met de arbeidsmarkt, maar waarbij ernaar gestreefd wordt om de sterke punten van het huidige stelsel te behouden. Dit vergt verschillende maatregelen die vervolgens de revue passeren. Het streven daarbij is een toereikend pensioen voor alle werkenden, zowel voor werknemers als zelfstandigen. Daarbij wordt gedacht aan een vorm van pensioenplicht voor alle werkenden.

De nota besteedt veel aandacht aan verschillende door de SER in kaart gebrachte pensioenovereen­komsten. De meeste varianten gaan uit van een persoonlijk pensioenvermogen met de mogelijkheid risico’s collectief te delen. De huidige regering wijst daarbij 2 varianten aan die interessant zijn en die nader onderzocht dienen te worden.

Duidelijk wordt gesteld dat het kabinet af wil van de doorsneeproblematiek en deze wil vervangen door een systeem met vlakke premies met daarbij een in leeftijd afnemende pensioenopbouw. Het afschaffen van de doorsneeproblematiek heeft financiële consequenties, en de transitie dient daarom over een lange periode van bijv. 25 jaar te worden gespreid.

Tenslotte gaat de nota in op de agenda voor de huidige kabinetsperiode, en die van de volgende periode. Het kabinet meent dat invoering van een nieuw stelsel in 2020 mogelijk blijft. Genoemd worden een aantal zaken die dit kabinet nog na de zomer verder wil uitwerken. Verder wil deze regering nog verbeteringen doorvoeren aan het huidige stelsel.

Wilt u zelf kennis nemen van de hele nota, dan kunt u deze hier downloaden, en kunt u kennisnemen van de bijlage bij deze nota.