Perspectiefnota Toekomst pensioenstelsel

Op 8 juli 2016 heeft de staatssecretaris van Sociale zaken en Werkgelegenheid, Jetta Klijnsma, de zogeheten “Perspectiefnota Toekomst pensioenstelsel” naar de 2e kamer gestuurd. Deze nota vraagt niet om een besluit maar is bedoeld als weergave van de huidige status van het veranderproces van het Nederlandse pensioenstelsel. VO volstaat hier met een korte samenvatting en een verwijzing naar de volledige nota.

Samenvatting:

Na een korte inleiding gaat deze nota in op de, in de visie van de overheid, problemen en tekortkomingen in het huidige pensioenstelsel, en worden reeds genomen maatregelen opgesomd om het stelsel te borgen. Tegelijkertijd wordt geconstateerd dat meer fundamentele aanpassingen nodig zijn om het stelsel te laten aansluiten op de veranderende samenleving. Kort wordt stilgestaan bij de redenen achter de huidige vertrouwenscrisis. Hierbij wordt opnieuw gewezen op door de lage rente sterk toegenomen verplichtingen. Terecht wordt opgemerkt dat een nieuw stelsel hieraan niets zal veranderen.

De nota gaat verder met een perspectief op een nieuw pensioenstelsel dat beter in balans is met de arbeidsmarkt, maar waarbij ernaar gestreefd wordt om de sterke punten van het huidige stelsel te behouden. Dit vergt verschillende maatregelen die vervolgens de revue passeren. Het streven daarbij is een toereikend pensioen voor alle werkenden, zowel voor werknemers als zelfstandigen. Daarbij wordt gedacht aan een vorm van pensioenplicht voor alle werkenden.

De nota besteedt veel aandacht aan verschillende door de SER in kaart gebrachte pensioenovereen­komsten. De meeste varianten gaan uit van een persoonlijk pensioenvermogen met de mogelijkheid risico’s collectief te delen. De huidige regering wijst daarbij 2 varianten aan die interessant zijn en die nader onderzocht dienen te worden.

Duidelijk wordt gesteld dat het kabinet af wil van de doorsneeproblematiek en deze wil vervangen door een systeem met vlakke premies met daarbij een in leeftijd afnemende pensioenopbouw. Het afschaffen van de doorsneeproblematiek heeft financiële consequenties, en de transitie dient daarom over een lange periode van bijv. 25 jaar te worden gespreid.

Tenslotte gaat de nota in op de agenda voor de huidige kabinetsperiode, en die van de volgende periode. Het kabinet meent dat invoering van een nieuw stelsel in 2020 mogelijk blijft. Genoemd worden een aantal zaken die dit kabinet nog na de zomer verder wil uitwerken. Verder wil deze regering nog verbeteringen doorvoeren aan het huidige stelsel.

Wilt u zelf kennis nemen van de hele nota, dan kunt u deze hier downloaden, en kunt u kennisnemen van de bijlage bij deze nota.