Ja hoor wat een plan!

Geld lenen kost niks
Door  Fons Kockelmans 22 augustus 2019

Het verschil tussen Rutte II en Rutte III kon niet groter zijn. Het eerstgenoemde kabinet trad aan in tijden van crisis en bezuinigde zo’n 50 miljard om daar weer uit te komen. Maar Rutte III is – althans als we De Telegraaf mogen geloven – het tegenovergestelde van plan. Volgens de gezond-verstandskrant overweegt het kabinet om 50 miljard euro (of daaromtrent) te lenen. Het wil met dat bedrag een fonds vormen om de economie aan te jagen. Bijvoorbeeld door te investeren in openbaar vervoer en de ontwikkeling van kunstmatige intelligentie.

Geld lenen kost geld, maar op dit moment wel heel weinig. De rente op de kapitaalmarkt is immers extreem laag, en zelfs negatief. Dat betekent dat we aan een lening nog kunnen verdienen ook. Kortom: dit is dé kans.

Of het allemaal mag van Brussel weet ik niet, maar gezien onze gunstige overheidsfinanciën zal de EU ons wel niet het vuur aan de schenen willen leggen. Als Nederland 50 miljard extra leent is onze staatsschuld procentueel nog altijd een stuk lager dan die van Griekenland. Of van Italië. Of van België.

Wat zou hierop ons antwoord kunnen zijn?

Ja hoor wat een plan! Geld lenen op de kapitaalmarkt tegen een negatieve rente, zodat we er ook nog op gaan verdienen? Het lijkt Jan Kees de Jager wel met zijn uitspraken over leningen aan Griekenland, waar we ook aan zouden verdienen. Toch is het “briljante” idee van Wopke Hoekstra al weer even op de plank gelegd omdat dit voor sommige leden van dit creatieve kabinet wel even wat te hard ging. Zou het kunnen zijn dat hier partijpolitieke zaken meespelen en men graag zelf de credit wil hebben van het spuien van goede ideeën? Laten we wel zijn het is niets meer dan het rondpompen van geld, waarvoor het Nederlandse volk aansprakelijk blijft.
Hiermee de staatsschuld nog verder verhogen lijkt ineens geen probleem meer.

Maar wat als we iets bedenken waar de Staatsschuld niet van groeit? Integendeel het volgende scenario levert economische groei op, stijging van de koopkracht van met name de Senioren, die hier al meer dan 10 jaar op hebben moeten wachten, ondanks alle gedane beloftes en gemaakte afspraken, extra belastingkomsten en last but not least eindelijk “gerechtigheid “

Het voorstel is om de Pensioenfondsen een klein percentage van hun sterk gestegen vermogen “nu” uit te keren aan hun gepensioneerden. Dit overigens zonder precedentswerking en zonder afbreuk te doen aan de al langer bestaande gerechtvaardigde eis de pensioenen te indexeren en daarmee gepensioneerden die uitkering te geven waar ze recht op hebben en de opbouw van de rechten van de pensioendeelnemers niet langer nodeloos te frustreren.
Stel het uit te keren bedrag op 2% van het totale pensioenvermogen dan zou het uit te keren bedrag ca €. 30 mrd bedragen. Stel dat Belastingen hierop 30% bedragen, dan betekent dit ca €. 9 mrd inkomsten voor de Staat. Dit geld dient geoormerkt te worden als “geld van Ouderen voor Ouderen”
De resterende €. 21 mrd. zullen voor een groot gedeelte worden uitgegeven waardoor er aan BTW inkomsten nog eens een bedrag van zeg €. 3 mrd in de Staatskas vloeit.
Dit betekent in totaal ca €. 12 mrd. Zoals gezegd geoormerkt geld van Ouderen voor Ouderen.
Met dit bedrag kunnen een aantal zaken die voor Ouderen van belang zijn aangepakt worden.

De Zorg kan de “handen aan de bedden” beter gaan belonen en meer “handen” mobiliseren, waarbij de “Zorgcowboys” dienen te worden uitgeschakeld.
De Seniorenhuisvesting kan op grote schaal worden opgepakt, waardoor voor andere woningzoekenden meer bestaande woningen beschikbaar komen.
Voor de onderwerpen Mobiliteit en Veiligheid kan een passend programma worden opgestart. Dat er vanuit een dergelijk investeringsprogramma een geweldige economische impuls zal uitgaan moge duidelijk zijn en wat belangrijk is, de Staatsschuld wordt hierdoor niet verder vergroot.

Ja zult u zeggen maar dit gaat ten nadele van de Jongeren. En dat is een wijd verbreid en maar graag in stand gehouden misverstand. De Jongeren van nu zullen straks mogen genieten van hetgeen met hun inbreng en het daarop gemaakte rendement aan vermogen is opgebouwd. Bovendien hebben ze nog tijd en de mogelijkheid zelf bij te sparen zoals veel ouderen hun hele leven hebben gedaan.
Het geld dat met dit plan uitgekeerd wordt aan gepensioneerden maakt deel uit van het aan de ouderen toekomende maar niet uitgedeelde bedrag voor indexatie. Veel gepensioneerde Senioren zijn inmiddels overleden, waarbij het door hen niet gebruikte deel van hun gegroeide pensioenrecht simpelweg in de grote kas van het Pensioenfonds blijft onder de noemer “Sterftewinst”
Zo ontstaat de situatie dat er straks ”veel meer geld” is voor veel minder mensen.
Is dat dan simpelweg te benoemen als “Vette pech”

De Pensioenfondsen zullen bij gelijkblijvende omstandigheden in minder dan één jaar dit extra uitgekeerde bedrag weer terug hebben verdiend.

Wij beschikken niet over duurbetaalde “denktanks” waar de Overheid gebruik van kan maken, maar gaan hierbij uit van “Gezond Boerenverstand” wat in veel gevallen vaak ver te zoeken is.
Helmond 24 augustus 2019
Namens Verontruste Ouderen
Holke J.M.Flapper