‘Bewustelozen’ in actie voor pensioen

‘Pensioen, een lastige materie’, staat er boven een artikel in de LC van 5 augustus. Ik werd in het bijzonder getroffen door het laatste stukje onder de tussenkop ‘Pensioenbewusteloos’.

Ik wil graag uitleggen hoe het komt dat gepensioneerden pensioenbewusteloos worden gevonden. Het stukje gaat over de Persoonlijke Pensioenpot, die het ABP in 2019 in werking heeft gezet. Dat het gigafonds wetenschappers heeft ingezet om mensen actiever te laten kijken naar hun pensioen, kan gedeeltelijk kloppen, het gaat over de werkenden die pensioen opbouwen. Hun persoonlijke pensioenpot is echter alleen in te zien via het persoonlijke inlogadres van de premiebetaler.

Het verhaal van het ABP is duidelijk. Je betaalt premie, tegen de tijd dat je met pensioen gaat, beschik je over een premiesom, plus het rendement over de gewerkte periode. Na de 67 jaar is het vermogen gegroeid tot vier keer de som van de ingelegde premie.

Prachtig. Ik kan het niet verifiëren, want de gepensioneerde kan/mag het niet inzien. De gepensioneerde krijgt die informatie niet, blijkt uit een brief die ik heb ontvangen van mevrouw Nicole Beuken, een van de twee directeuren van het pensioenfonds.

Aan de groep gepensioneerden bij ABP – ongeveer 850.000 mensen, dus ongeveer even groot als de werkenden – is consequent de informatie rond de nieuwe rekenwijze door het ABP onthouden. Ik heb hierover een klacht ingediend bij het College voor de rechten van de Mens in Utrecht, wegens discriminatie van ouderen die pensioen ontvangen bij het ABP.

Wat is er aan de hand? Als een gepensioneerde bij het ABP zijn pensioen op dezelfde wijze zou berekenen als die voor de huidige premiebetalers geldt, dan zou hij een veel hoger pensioen ontvangen. Het ABP wil dit niet zichtbaar maken.

De gepensioneerde ontvangt een UPO, waarin staat wat hij/zij tot het eind van zijn leven zal ontvangen. Dat bedrag is een stuk lager dan wat de jongeren via hun persoonlijke pot krijgen voorgerekend.

Hoezo, pensionbewusteloos? Om de juiste informatie te verkrijgen schrijf ik al een jaar lang brieven aan het ABP, met als sluitstuk de brief van mevrouw Beuken.

De woorden en de daden van een pensioenfonds verschillen. De juiste informatie wordt niet verstrekt aan degenen die nu pensioen ontvangen. Een geraffineerd samenspel tussen het bestuur van het pensioenfonds, De Nederlandsche Bank en de minister. Het doel is de bal hoog te houden zodat niemand erbij kan.  Gestructureerde misleiding. ABP-bestuursvoorzitter Corien Wortmann roept dat ze het niet meer kan uitleggen. Ik roep: u wilt het niet uitleggen, want dan worden de gepensioneerden boos.

Er wordt een proces tegen de Staat aangespannen door De Stichting Pensioenbelangen, VVG-PGB en KBO-Brabant. Een particulier, de heer Schuurman uit Waalre, heeft minister Wouter Koolmees formeel aangeklaagd. NBP, de  Nederlands Bond voor Pensioenbelangen, gaat ook los.

Vandaag vergadert het ledenparlement van FNV weer over indexering van het pensioen. Er is heel veel weerstand tegen het ontbrekende onderdeel in het pensioenakkoord.

Het gaat zeker onrustig worden vanaf september, de bewustelozen zullen lang voor de Tweede Kamerverkiezingen in 2021 allemaal behoorlijk wakker zijn geworden. Daar zullen wij voor zorgen.

JOHN BAKKER
Leeuwarden
(Verontruste Ouderen)