Opiniestuk over drie procent BTW verhoging

En weer doet dit kabinet iets om de tweedeling in de maatschappij te vergroten. Ieder gezin moet door die 3% verhoging gemiddeld € 300 op jaarbasis meer betalen voor de eerste levensbehoeften. Pleister op de wonde: er komt lastenverlichting voor de werkenden, waardoor zij er per saldo iets beter van worden.
De inflatie stijgt door dit besluit wel met 0,6%.

Wie zijn de dupe van dit handelen: de werkelozen en de gepensioneerden. Keer op keer worden de zwaksten van de maatschappij (want geen economische macht) gepakt. Wel de dividend-belasting voor internationals verlagen voor ca. 2 miljard euro. Het is langzamerhand onbegrijpelijk, dat Rutte c.s. hiermee wegkomen.

In het regeerakkoord staat dat er individuele pensioenpotjes moeten komen, omdat we af moeten van abstracte aanspraken, die leiden tot teleurstellingen. Je moet wel lef hebben en een gigantisch bord voor je kop, als veroorzaker van die teleurstellingen. We hebben het een na beste pensioenstelsel van de wereld, maar dankzij het ingrijpen van de politiek (aangestuurd door DNB en CPB) is er al 9 jaar niet geïndexeerd. Het vermogen van alle pensioenfondsen is meer dan verdubbeld in die periode. Thans meer dan € 1.400 miljard. Waarom is dat zo? Omdat in het Ftk regels zijn opgenomen, die indexatie nagenoeg onmogelijk maken.

Even voor een goed begrip. Pensioenfondsen hebben een lange termijn horizont, zeg 30 – 40 jaar. Maar zij worden afgerekend op basis van een rekenrente, afgeleid van de marktrente voor beleggingen met een (zeer) laag risico. DNB stelt die rente vast, die dus heftig kan fluctueren. Daar is geen beleid op te maken. Als we dan weten, dat gedurende twintig jaar rendementen zijn behaald van gemiddeld 7%, terwijl de rekenrente in de laatste 9 jaren schommelt tussen de 0,9% en de 1,5%, waartegen de verplichtingen van de fondsen moeten worden berekend, dan moge duidelijk zijn, dat de politiek heel wat heeft uit te leggen. In de Pensioenwet staat, dat het bezit van de fondsen moet worden vastgesteld tegen marktwaarde en dat is iets anders dan marktrente, maar geen politicus die daartegen in het geweer komt. Het lijkt er op, dat de VVD , daarin vooral gesteund door D66 (Koolmees), maar ook door de andere coalitiepartijen, de belangen van de gepensioneerden wil verminderen, ten gunste van wie?

Overigens heeft het niet indexeren evenzeer negatieve gevolgen voor de pensioenopbouw van de werkenden.

In een toelichting op de wijzigingsvoorstellen (Kamer stuk 33847) in 2014) om de pensioenopbouw te verlagen wordt als argument gebruikt, dat dit de economie zal stimuleren, omdat daardoor minder premie behoeft te worden betaald, wat de Nederlandse concurrentie positie verbetert. Het is dan vreemd, dat niemand als argument inbrengt, dat indexatie van de pensioenen evenzeer de economie stimuleert. Inmiddels is door het achterblijven van de indexatie gemiddeld 14% verloren gegaan, ofwel ruim een maandsalaris. Indien je de maandelijkse uitkeringshoogte van alle pensioenen op gemiddeld € 1000 stelt, dan betekent dat bij 3 miljoen gepensioneerden een inkomens achteruitgang van 3 miljard euro op jaarbasis. Drie miljard pompen in de economie geeft een behoorlijke impuls, terwijl het nauwelijks van invloed is op de vermogenspositie van de pensioenfondsen.

Wie dit nog begrijpt, mag het zeggen.

Jur Bezema (op persoonlijke titel)
Lid ledenraad Nederlandse Bond voor Pensioenbelangen.