Welkom bij Verontruste Ouderen

Laatste nieuws, 20 juli 2019

Juridische actie van De Stichting Pensioenbehoud en KBO-Brabant tegen de staat de Nederlanden gericht op het behoud van een goed pensioen.
Lees hier alles over deze nieuwe ontwikkeling en hoe ook u dit kunt steunen!

Leden en Vrienden van Verontruste Ouderen,

We hebben nu enkele jaren onze zorgen en wensen gedeeld op de Sociale Media. We kunnen vaststellen dat de toon langzamerhand grimmiger en scherper begint te worden. Veel deskundige mensen hebben hun menig op de Site of de Facebookpagina van VO gedeeld. Alhoewel er zich op basis van actuele ontwikkelingen soms nieuwe feiten aandienen, blijft de discussie gaan over centrale thema’s zoals Dekkingsgraad, Rekenrente, Buffers, rol Nederlandse Bank en ga zo nog maar even door. Het blijft een herhaling van zetten. Niet dat dit niet waardevol is, integendeel, veel mensen begrijpen niet hoe het nu eigenlijk in elkaar steekt. Anderen daarentegen hebben al afgehaakt omdat de discussie simpelweg te ingewikkeld is geworden. Naar onze mening wordt de discussie bewust ingewikkeld gehouden om lastige commentaren buiten de deur te houden, hetgeen aardig lukt.

Op grond van het bovenstaande valt af te vragen welke stappen dan wel tot concreet resultaat kunnen leiden. Al 10 jaar wordt er niet geïndexeerd terwijl de pensioenreserves alleen maar toenemen, terwijl in de publiciteit voortdurend door sommige bestuurders en politici wordt verkondigd, dat het huidige stelsel niet houdbaar is. Anderen daarentegen beamen de overvloed aan geld en de noodzaak tot indexering. De ene hoogleraar stelt dat de ouderen de reserves, die voor de jongeren bedoeld zijn, opeten terwijl een andere geleerde juist stelt dat ouderen bijdragen aan de reserves van de jongeren. Wie heeft er nou gelijk? U mag het zeggen. Ik zou hierbij het boekje van de heer Rob de Brouwer 21 mythes en onwaarheden over ons pensioen” willen aanbevelen. Te bestellen via o.a. Bol.com. Daar staat in Jip en Janneke taal in hoe het in elkaar steekt, heel verhelderend. Ook de KNVG Nieuwsbrief en de site Loon voor Later spreken in deze duidelijke taal.

In januari zullen een aantal organisaties, waaronder ook Verontruste Ouderen, die betrokken en aanwezig waren bij het pensioendebat van 19 november, de koppen bij elkaar steken om te zien hoe nu verder moet worden gehandeld. We stellen vast dat er aan de zijde van gepensioneerden en deelnemers in pensioenfondsen grote versnippering bestaat. Dat maakt het onze tegenstanders alleen maar gemakkelijker om hun stellingen en handelswijze vol te houden. 

Wat zou U denken van een eenvoudig maar duidelijk herkenningsteken in de vorm van een speld die naar Pensioenen verwijst? Dat zou kunnen betekenen dat mensen elkaar herkennen als gelijkgestemden, hetgeen versterkend werkt omdat men ziet, dat men er niet alleen voor staat.
Daarnaast zal het ook aanleiding tot nadere contacten en gesprekken kunnen zijn. Ik vroeg u dit al eerder maar de reacties zijn minimaal. 
De suggestie om een juridische procedure op te starten klinkt interessant maar vraagt wel financiële onderbouwing.

Op 21 januari heeft de heer Martin van Rooijen Tweede Kamerlid 50 Plus een hoorzitting in de Tweede Kamer bedongen waar de nodige “deskundigen “ zullen worden gevraagd naar hun mening in deze al veel te lang slepende kwestie. Het zou goed zijn als we daar nadrukkelijk bij aanwezig zouden zijn

Tot slot, hebben we enig idee wat het niet-indexeren betekent voor het verlies aan koopkracht in Nederland? Daarnaast de vraag wat het betekent voor de mensen die het met een beperkt aanvullend pensioen moeten doen en voortdurend misgrijpen.

Afsluitend willen we U langs deze weg Gelukkige en Gezonde Feestdagen toewensen en een Nieuwjaar waarin de lopende Pensioenkwestie tot een voor rechthebbenden aanvaardbaar resultaat mag leiden.


Verontruste ouderen (VO)
is geïnitieerd door een aantal ouderen die zich zorgen maken over de positie van de huidige en toekomstige ouderen in Nederland. Ze wil fungeren als spreekbuis en “luis in de pels” voor deze doelgroep om eerlijke informatie betreffende de onderstaande onderwerpen voor het voetlicht te brengen:
• Inkomen ( o.a. pensioenen)
• Zorg
• Huisvesting voor senioren
• Mobiliteit  (OV en speciaal vervoer) en
• Veiligheid (zowel in als buiten de woning)
Door gebruik te maken van verschillende media wil VO ervoor zorgdragen dat de informatie breder bekend gesteld wordt onder de doelgroep en getoetst en beoordeeld wordt door voor- en tegenstanders, zodat uiteindelijk de “echte en ware” boodschap resteert. VO is onafhankelijk en niet gebonden aan enige partij of organisatie.
De middelen die VO gebruikt zijn Facebook,  Twitter,  website,  het debat, de geschreven pers, radio en tv, het rechtstreeks benaderen van politici, deskundigen of anderen belangenbehartigers.  Mede door deze inbreng hoopt VO een weloverwogen  stemadvies voor de verkiezingen in 2017 te kunnen geven aan de doelgroep.

Hier kunt u kennis maken met de mensen achter Verontruste Ouderen.

Verontruste Ouderen werkt inmiddels op landelijk niveau samen met de actiegroepen Ouderen in opstand en Herstel van onrecht. VO blijft actief zoeken naar meer ouderengroepen  die met VO willen samenwerken om de doelstelling te bereiken.