Kieshulp Pensioen

Wouter Verwoerd heeft recentelijk een kieshulp rond de pensioenen gemaakt. Hij heeft daartoe alle partijprogramma’s doorgespit en de uitlatingen over pensioenen genoteerd en in een overzichtelijk geheel bijeen gebracht. Verontruste Ouderen zet dit overzicht met plezier op haar website, en hoopt dat iedereen bij het uitbrengen van zijn/haar stem op 15 maart rekening houdt met dit overzicht.

Nederland had het beste pensioenstelsel van de wereld. Tot 5 december 2006. Want op die dag heeft het parlement zich ermee bemoeid. Toen heeft onze volksvertegenwoordiging het beste pensioenstelsel van de wereld om zeep geholpen.

Wat is er mis met de pensioenen?

 • Pensioenen worden ook in dit verkiezingsjaar weer niet geïndexeerd, terwijl er meer dan genoeg geld bij de pensioenfondsen in kas is.
 • Dat is al zo sinds 2009, het is dus dit jaar voor het negende jaar op rij dat de pensioenen niet geïndexeerd worden. Maar de gemiddelde rendementen van de pensioenfondsen zijn hoog genoeg.
 • Gepensioneerden missen daardoor 1,5 tot 2 maanden pensioen per  jaar, want een aantal pensioenfondsen heeft de uitkeringen zelfs verlaagd.
 • Werkenden missen net zoveel pensioen maar dat weten ze nog niet, want hun pensioenaanspraken zijn op dezelfde manier bevroren of verlaagd als de uitkeringen.

Hoe komt dat, wat is de oorzaak?

 • Er is genoeg geld in kas bij de pensioenfondsen, daar ligt het niet aan.
 • De pensioenfondsen hebben goed op het ingelegde geld gepast, het gemiddelde rendement dat zij realiseren ligt tussen de 6 en 7%.
 • Het ligt aan de wetgeving. Onze volksvertegenwoordiging heeft de pensioenfondsen de handen op de rug gebonden. In december 2006 heeft het parlement zich met de uitvoering van pensioenregelingen bemoeid. Dat had onze volksvertegenwoordiging nooit mogen doen want pensioengeld is geen gemeenschapsgeld, het is geen belastinggeld. Pensioen is uitgesteld loon, het is privé-geld, het is spaargeld. En daar beslist ons parlement niet over.
 • De grootste fout is dat pensioenfondsen in de wet verplicht worden om zekerheid te bieden. En dat kan helemaal niet, want dat is in strijd met de aard van een pensioenfonds. Een pensioenfonds is geen onderneming, het is geen bank, het is geen verzekeraar. Een pensioenfonds heeft geen harde, afdwingbare, contractuele verplichtingen aan de deelnemers. Een pensioenfonds is een uitkeringsinstantie. Het fonds int premies, beheert het ontvangen geld en doet uitkeringen. En in de statuten of reglementen staat dat uitkeringen en aanspraken bevroren of zelfs verlaagd worden als er niet genoeg geld in kas is. Pensioenfondsen kunnen dus per definitie geen zekerheid bieden, het is ondoordacht dat ons parlement de eis van zekerheid toch aan de pensioenfondsen opgelegd heeft.
 • De tweede fout is het voorschrijven van de rekenrente. Pensioenfondsen zetten geld opzij om in de toekomst de toegezegde pensioenen te kunnen betalen. Dat opzij gezette geld groeit jaarlijks aan met ongeveer 4% want het gemiddelde rendement dat de pensioenfondsen realiseren is 6 tot 7%. Maar uit dit rendement betalen de fondsen in normale tijden en bij een normale manier van rekenen de indexatie van uitkeringen en aanspraken om die uitkeringen en aanspraken aan te passen aan de inflatie. Bovendien betalen de fondsen uit het rendement de pensioenuitkeringen die het gevolg zijn van het feit dat we gemiddeld langer leven dan wat verwacht was toen we pensioenpremie betaalden. In werkelijkheid blijft er dus ongeveer 4% over voor de jaarlijkse aangroei van het beheerde vermogen. Maar het parlement heeft in 2006 in de wet vastgelegd dat de fondsen moeten doen alsof het opzij gezette geld jaarlijks zal aangroeien met een percentage dat gelijk is aan de marktrente. Daardoor moeten de fondsen een veel te hoog bedrag reserveren voor de toekomstige pensioenverplichtingen. Dat leidt dan weer tot een lage dekkingsgraad waardoor er niet geïndexeerd kan worden. Maar in werkelijkheid groeit het beheerde vermogen veel sterker aan dan met de verplicht voorgeschreven marktrente.

Hoe kunnen we het oplossen?

 • De volksvertegenwoordiging heeft als wetgever het pensioenprobleem veroorzaakt. De volksvertegenwoordiging is dan ook de enige die dit probleem op kan lossen.
 • De verplichting om zekerheid van uitkering te bieden moet uit de wet verwijderd worden.
 • De jaarlijkse aangroei van de reservering voor de toekomstige pensioenuitkeringen (de rekenrente) moet door de fondsen zelf vastgesteld worden op basis van het rendement dat ze in werkelijkheid realiseren.

Advies

 • Ga op 15 maart a.s. stemmen.
 • Als u herstel van de pensioenen belangrijk vindt, stem dan op een partij die de fouten in het bestaande pensioenstelsel wil herstellen.
 • 50PLUS, de SP en de PVV willen de fouten in de bestaande pensioenwetgeving herstellen.
 • De PvdA wil de verplichting tot zekerheid van uitkering laten vervallen.
 • D66 wil een nieuw pensioenstelsel waarin de verplichting tot zekerheid van uitkering vervalt, D66 doet geen voorstellen om de fouten in de huidige wetgeving te herstellen.
 • De VVD, het CDA, de CU, GL, de SGP, de PvdD en DENK doen geen voorstellen om de fouten in de bestaande pensioenwetgeving te herstellen.

Kieshulp Pensioen

Verkiezingsprogramma Uitlatingen Commentaar Verontruste Ouderen
VVD Voorstel voor flexibilisering en individualisering van het pensioenstelsel met collectief beheer en delen van risico’s en een vast premiepercentage De VVD doet geen voorstel voor het herstel van de fouten in de bestaande pensioenwetgeving
PvdA
 • de nominaal gegarandeerde uitkering verdwijnt als uitgangspunt
 • hoe dichter bij de pensioenleeftijd, hoe zekerder de uitkering, dit moet de basis zijn van objectieve en reële verdiscontering
 • de collectiviteit handhaven, geen individuele pensioenpotjes, alle mensen met werk sparen mee, we beleggen samen en delen de risico’s samen
 • flexibilisering van het stelsel
 • ongelijke behandeling van groepen in het huidige stelsel oplossen
 • er is geen gratis bier
 • als we de rekenrente verhogen blijft er niet genoeg pensioen over voor de jongeren
 • De PvdA wil het bestaande stelsel verbeteren, maar waarom schrapt de PvdA de zekerheid van uitkering niet in het huidige stelsel?
 • De uitlatingen van de PvdA zijn in tegenspraak met de voorstellen uit het verkiezingsprogramma.
SP Voorstel voor herstel bestaande pensioenstelsel door een realistische rekenrente toe te passen. De SP stelt voor om de fouten in de bestaande pensioenwetgeving te herstellen
CDA Het CDA wil het bestaande pensioenstelsel verbeteren, de collectiviteit en solidariteit handhaven en persoonlijke pensioenrekeningen invoeren. Het CDA legt de oorzaak van de problemen van de pensioenfondsen bij de hogere levensverwachting, bij de economische crisis maar vooral bij het beleid van de ECB.
 • Het CDA doet geen voorstel voor het herstel van de fouten in de bestaande pensioenwetgeving.
 • We kunnen de ECB niet kwalijk nemen dat ons eigen parlement de marktrente als rekenrente heeft voorgeschreven.
PVV Aanvullende pensioenen wel indexeren De PVV heeft nog niet voorgesteld hoe de fouten in de bestaande pensioenwetgeving hersteld moeten worden
D66 Voorstel voor nieuw pensioenstelsel:

 • met individuele pensioenrekeningen
 • zonder de huidige zekerheid van uitkering
 • met collectief beleggen
 • met doorbeleggen na pensioendatum
 • met gedeeld risico van lang leven
Van Weyenberg:

Met een te hoge rekenrente wordt pensioengeld van 65-minners uitgekeerd aan 65-plussers

 • De redenering van D66 is aantoonbaar onjuist. Een realistische rekenrente zorgt voor een realistische dekkingsgraad. Daarmee kunnen de pensioenfondsen de ontstane schade aan pensioenen zelf oplossen waarbij ook de schade aan de aanspraken van jongeren hersteld wordt.
 • Waarom schrapt D66 de zekerheid van uitkering niet in het bestaande stelsel?
 • D66 doet geen voorstel voor het herstel van de fouten in de bestaande pensioenwetgeving
CU Voorstel voor pensioenhervorming met persoonlijke pensioenpotten zonder zekerheid van uitkering en met collectieve risicodeling. De CU denkt dat het bestaande pensioenstelsel niet meer voldoet.
 • De CU denkt dat het bestaande pensioenstelsel niet meer voldoet. Dit standpunt is aantoonbaar onjuist.
 • De CU doet geen voorstel voor het herstel van de fouten in de bestaande pensioenwetgeving
GL Voorstel om het pensioenstelsel te moderniseren met individueel sparen en collectief beleggen. GL doet geen voorstel voor het herstel van de fouten in de bestaande pensioenwetgeving
SGP Voorstel voor herziening van het pensioenstelsel:

 • met individuele pensioenrekeningen
 • met collectief beleggen
 • met gedeeld risico van lang leven
De SGP denkt dat het bestaande pensioenstelsel onbetaalbaar wordt.
 • De SGP denkt dat het bestaande pensioenstelsel onbetaalbaar wordt. Dit standpunt is aantoonbaar onjuist.
 • De SGP doet geen voorstel voor het herstel van de fouten in de bestaande pensioenwetgeving
PvdD De PvdD wil de pensioenfondsen voorschrijven om het beheerde geld in bepaalde sectoren te investeren De PvdD doet geen voorstel voor het herstel van de fouten in de bestaande pensioenwetgeving
50PLUS Pensioen is uitgesteld loon

Voorstel voor herstel bestaande pensioenstelsel:

 • Rekenrente 4% of op basis van gerealiseerd rendement
Initiatiefwet: rekenrente niet lager dan 2% 50PLUS stelt voor om de fouten in de bestaande pensioenwetgeving te herstellen
DENK Zegt in het verkiezingsprogramma niets over pensioenen DENK doet geen voorstel voor het herstel van de fouten in de bestaande pensioenwetgeving