Of zie ik dat allemaal verkeerd?

Brief Jur Bezema.

Aan de bestuursvoorzitter van de Stichting ABP Groningen,

15 maart 2020

Geachte mw. Wortmann-Kool

Ik heb uw reactie van 29 januari 2020  in goede orde ontvangen.

U persisteert in uw houding dat het Ftk de basis is, waarin is verbijzonderd wat onder marktwerking moet worden verstaan.

Hoe kan het dat bij die ‘marktwerking’ slechts één partij is (de ECB) die bepaalt wat de hoogte van de  rente zal zijn, en dat vervolgens die rente tot zoiets als ‘marktwerking’ wordt gebombardeerd.

Bij marktwerking worden toch minimaal twee krachten verondersteld (koper en verkoper) die samen bepalen wat de waarde van het te verkopen goed zal zijn.

Het valt niet te rijmen met artikel 126, 2a van de Pensioenwet, waar uitdrukkelijk wordt gesproken over marktwerking

Zover de op zijn minst zeer dubieuze uitleg van marktwerking van het Ftk, gedegradeerd tot ‘marktrente’.

U meldt in uw schrijven dat DNB een rentetermijnstructuur publiceert, die voor u leidend is om de rekenrente te bepalen.

Ik heb altijd gedacht dat een pensioenfonds zelf bepaalt welke rekenrente prudent is, met inachtneming van de verplichtingen en administratieve kosten, de inleg van de werkgevers en de te verwachten rendementen. Zie artikel 13 IORP ii.

Daarvoor hebt u toch een geweldige staf tot uw beschikking, die een goed salaris tot exorbitant salaris ontvangen uit de door ons opgebrachte premie en de daaruit voortvloeiende rendementen.

Ik refereer o.a. aan het salaris van mw. Beuken, die meer dan € 250.000 toucheerde als directeur van het bureau, terwijl de facto DNB alle touwtjes in handen heeft.

Na de uitspraak van de Hoge Raad in het Urgenda vonnis moge het duidelijk zijn, dat een door Nederland ondertekende Europese richtlijn, van een hogere orde is dan nationale wetgeving.

Ik kan mij niet voorstellen, dat een zo belangrijke uitspraak bij ABP onbekend zou zijn.

In dat licht bezien, kan ik niet anders dan concluderen dat uw houding jegens de deelnemers en gepensioneerden wordt bepaald door angst om afgetest te worden door DNB, indien u die organisatie kritisch bejegent.

Dat u dan voorbij gaat aan IORP ii  artikel 22 onder 1b (betrouwbaarheidsvereisten, goede reputatie en integriteit) neemt u daarbij  kennelijk voor lief; terwijl in artikel 45 wordt geëist dat de rechten van deelnemers en gepensioneerden worden beschermd en tevens zorg wordt gedragen voor stabiliteit en soliditeit.

Die stabiliteit bestaat er bij u kennelijk uit, dat hetzelfde bedrag al meer dan 10 jaar niet veranderd is, waardoor de gepensioneerden inmiddels meer dan 20% hebben moeten inleveren ten opzichte van de werkenden. Hoezo beschermen van onze rechten, zoals wordt opgedragen in artikel 48 onder 8a. van IORP ii.

Het zou u sieren indien u EINDELIJK eens kritiek zou uitoefenen op DNB en echt inhoud geeft aan het BESTUREN van het ABP, in plaats van het met vier andere grote pensioenfondsen laten optekenen in de landelijke media dat ‘het niet meer uit te leggen is aan de deelnemers en gepensioneerden waarom wij bij overvolle potten toch mogelijk moeten korten.”

Dat lijkt op een vrijblijvend statement, wat zou kunnen dienen in een door een andere organisatie of persoon aan te spannen proces, liever dan zelf de kat de bel aan te binden met mogelijk persoonlijke consequenties. In dat statement verkondigen dat er geld genoeg is om de uitkeringen 70 jaar te kunnen betalen en thans op de website verkondigen dat de beleidsdekkingsgraad leert hoe we er financieel voorstaan. Dit is spreken met de mond vol meel. Volkomen ongeloofwaardig.

Vooral als we weten dat het vermogen van ABP ultimo 2019 € 466 mrd bedroeg. Inleg € 10 mrd, uitkering € 11 mrd. Tekort € 1 mrd. Op die basis voortgaande zou ABP 400 jaar de uitkeringen kunnen uitbetalen. Let wel: ook als er geen rendement zou worden behaald. Wie is hier gek?

Ik maak mij sterk, dat bij eventuele kritiek vanuit het vakgebied  op DNB, er een golf van waardering door Nederland zou gaan, waar thans ongeloof en bitterheid de boventoon voeren.

Daar waar DNB een welhaast ongebreidelde invloed (lees macht) uitoefent op pensioengebied moet ik denken aan de uitgangspunten van de eerste liberaal van Nederland, die ook getekend heeft voor de Grondwet van 1848, dhr. Thorbecke met dank aan dhr. Goslinga, die daar een informatief artikel over schreef in Trouw van zaterdag 14 maart 2020.

Dhr. Thorbecke stond voor ingetoomde en gedeelde macht.

Alle onderdelen: regering, parlement en rechters moesten zelfstandig zijn, maar maakten wel deel van het geheel en zouden elkaar in evenwicht houden.

Het verschil tussen kritiek, voortkomend uit rechtsprincipe en kritiek geuit vanuit machtsdenken is cruciaal. Op pensioengebied wordt momenteel zodanige macht uitgeoefend door DNB en Ministerie SZW, dat kritische opmerkingen genegeerd worden., terwijl zonneklaar is, dat de voorschriften ter zake met voeten worden getreden. Zie eerdere opmerkingen bij artikel 13, IORP ii.

Ik voorzie, dat de weg die door regering, DNB en besturen van Pensioenfondsen thans wordt bewandeld, zal leiden naar de teloorgang van ons in wezen prachtige en sterke pensioenstelsel, met als uitkomst, dat de financiële sector onnoemelijk veel geld binnen harkt.

Alles om zoveel mogelijk te verdienen aan de door werknemers ingebrachte premie en de daaruit voortvloeiende rendementen, zonder dat ze daar iets voor hebben gedaan. Dit heet in de volksmond diefstal en het is een grote schande, dat de huidige politiek dit laat gebeuren, aangestuurd door politieke partijen, die de mond vol hebben van samenwerken, doch intussen aan de basis staan van de grootste diefstal ooit, als de onzalige ideeën van Koolmees c.s. ten uitvoer worden gebracht.

De mond vol van korten op pensioenen, maar rustig 60 – 100 miljard uittrekken voor een wijziging in het pensioenstelsel, waarvan al is aangetoond, dat het geen oplossing biedt voor ZZP-ers.

Wel korten, maar vervolgens smijten met geld van de werkenden en gepensioneerden..

 

In diezelfde Trouw haalt Coen Brummer, directeur van de mr. Hans van Mierlo Stichting, (D66) fel uit naar de zogenaamde liberalen, verantwoordelijk voor het uitkleden van de staat, ten gunste van bedrijven en zelfstandigen, die de samenleving laten opdraaien voor hun private voordelen, terwijl de werkenden en de samenleving onbeschermd achterblijven, en de robotisering de maatschappij voor nog grotere problemen zal stellen, waarbij welgestelden rijker zullen worden alweer ten koste van de minder bedeelden. De mond vol van de geweldige economie, maar geen enkele aandacht voor het welzijn van de bevolking..

De idee vat post bij mij dat zich iets voordoet wat lijkt op de oorzaak van de kredietcrisis; zo snel mogelijk geld binnen harken tegen minimale inzet, waarbij de risico’s worden afgewenteld op de maatschappij.

Of zie ik dat allemaal verkeerd?

Jur Bezema, Lichtboei 67, 9732 JC Groningen.