Bezwaar tegen invaren onder nieuw Pensioenstelsel (WTP)

9 mei 2023

Ik teken bezwaar aan!

Ik teken bezwaar aan tegen de eventuele gevolgen van het invoeren van de Wet Toekomst Pensioenen voor mijn (toekomstige) pensioen !

Het zal u niet ontgaan zijn dat er de afgelopen jaren is besloten het pensioenstelsel drastisch te wijzigen. Dat heeft geleid tot de Wet Toekomst Pensioenen (WTP) die recentelijk door de Tweede kamer is aangenomen.

De CMHF heeft de afgelopen jaren via de VCP en via publicaties aangegeven waar in onze ogen de WTP nog tekort schiet. Daarbij is tevens aangeven welke verbeteringen ons inziens in de WTP moeten worden aangebracht. Die verbeterpunten zijn echter niet overgenomen waardoor de WTP in onze ogen op een aantal punten tekort schiet.

Binnenkort zal de Eerste Kamer stemmen over de invoering van de WTP. Wanneer de Eerste Kamer met de wet instemt is de WTP een feit. Indien de WTP ook door de Eerste Kamer wordt aangenomen heeft dit onder andere als consequentie dat het individueel bezwaarrecht, dat de deelnemer in het huidige pensioenstelsel heeft, buiten werking wordt gesteld.

Diverse fondsen zijn op dit moment al bezig zijn met de nadere uitwerking van de wet en de daarvoor benodigde nieuwe pensioenregelingen. Omdat het individueel bezwaarrecht buiten werking wordt gesteld, zal dit moment door fondsen aangegrepen kunnen (en soms ook moeten) worden om ook overgangsrechten af te schaffen. En dat kan zowel actieve deelnemers als gepensioneerden in materiƫle zin negatief raken.

Daarnaast regelt de WTP bijvoorbeeld ook dat de huidige doorsneesystematiek wordt afgeschaft. De doorsneesystematiek houdt in dat iedereen dezelfde premie (in % van het pensioengevend loon) betaalt en dat iedereen hetzelfde pensioen (in % van het pensioengevend loon) opbouwt. Het afschaffen van de doorsneeproblematiek leidt ertoe dat er mensen zijn die hierdoor een lagere pensioenopbouw krijgen. Deze moeten adequaat gecompenseerd worden. In de WTP gebeurt dit compenseren niet op basis van het individuele pensioenrecht van de deelnemer maar op basis van leeftijdscohorten (leeftijdsgroepen). Iedereen binnen dat cohort krijgt dezelfde compensatie, los van de daadwerkelijk benodigde compensatie. Deze benadering is niet zonder risico. Immers niet uit te sluiten valt dat daardoor onevenwichtigheden ontstaan die de pensioengerechtigde in materiƫle zin negatief raken.

Om nu te voorkomen dat de deelnemers op termijn worden geconfronteerd met gevolgen van de invoering van de WTP waartegen dan geen bezwaar meer mogelijk is, roept de CMHF u op nu het nog wel mogelijk is, gebruik te maken van het nog bestaande individuele bezwaarrecht. Dat kunt u doen door reeds nu bezwaar aan te tekenen via bijgaande voorbeeldbrief die u kunt downloaden. U kunt natuurlijk ook anderen die geen lid zijn van de CMHF informeren met betrekking tot deze aangelegenheid. Immers het is in het belang van alle deelnemers dat hun pensioen ook in het nieuwe pensioenstelsel adequaat geregeld is.

Ten slotte nog het volgende. De CMHF realiseert zich dat het prematuur kan overkomen reeds nu aandacht te vragen voor zaken waarvan nog niet duidelijk is hoe deze in de praktijk zullen uitpakken. Echter, om te voorkomen dat wanneer een en ander wel duidelijk is er geen recht op bewaar meer bestaat roept de CMHF u op reeds nu individueel bezwaar te maken. Het wachten tot er duidelijkheid bestaat en alsdan bezwaar aantekenen leidt waarschijnlijk tot het niet ontvankelijk verklaren van het bezwaar en dat is iets wat voorkomen moet worden.

De oproep om reeds nu bezwaar aan te tekenen bij uw pensioenfonds via bijgaande brief is mede ingegeven door het arrest van de Hoge Raad inzake het fictief rendement op spaartegoeden. Daarin is bepaald dat alleen degenen die tijdig bezwaar hebben aangetekend moeten worden gecompenseerd. Het nu indienen van een bezwaar bij uw pensioenfonds is wellicht vroeg maar voorkomt in ieder geval dat er niet tijdig aan de bel wordt getrokken!

Teken bezwaar aan. U kunt hier een voorbeeldbrief downloaden en die sturen naar uw pensioenfonds.

Fondsgegevens

Voor ABP:

Via mail: https://www.abp.nl/contact/e-mailsturen

Of stuur een brief naar:

ABP Klachten en Bezwaren

Postbus 4804

6401 JL Heerlen

Voor PFZW:

Via mail: https://www.pfzw.nl/particulieren/klantenservice/bericht-met-bijlage.html

Of stuur uw brief naar:

Pensioenfonds Zorg en Welzijn

Postbus 117

3700 AC Zeist