Pensioenen niet korten, onderzoek naar rekenrente methodiek die rekening houdt met werkelijk gemaakte rendementen

Samenvatting standpunten Peter Pex inzake pensioenstelsel en vernieuwing daarvan.

3 november 2020

Pensioenen niet korten, onderzoek naar rekenrente methodiek die rekening houdt met werkelijk gemaakte rendementen, verder praten en beslissen over toekomst pensioenstelsel met vertegenwoordigers van gepensioneerden als medebeslissers aan tafel.

  1. De kern van de pensioenproblematiek is de verkeerde toepassing van de rekenrente en het gebruik door de Nederlandse Bank van de verkeerde rente tabel, een en ander in strijd met de Europese pensioenrichtlijn.
  2. De rentepolitiek van de Europese Centrale Bank heeft met de pensioenproblemen in wezen niets te maken. In de hele wereld is er een lage rente. Lage rente betekent bij een lage inflatie, dat er maar weinig geïndexeerd behoeft te worden. Het Nederlands rekenrente systeem systeem is fout en dat komt sterker tot uiting bij een lage rente stand.
  3. Deze fout werd door deskundigen al in 2004 gemeld aan de toenmalige staatssecretaris van sociale zaken de heer Mark Rutte! Gesteld werd dat hierdoor het pensioenstelsel niet duurzaam zou kunnen zijn.
  4. De hele discussie tussen belangentegenstellingen tussen oud (gepensioneerden) en jong( zij die pensioen opbouwen) is onjuist. Juist de jongeren kunnen geen goed pensioen opbouwen als de pensioenen op basis van een verkeerde rekenrente niet worden geïndexeerd en zelfs worden gekort. De aanspraken op pensioen worden dan immers verlaagt en wel cumulatief. Voor gepensioneerden wordt dan de uitkering verlaagd, maar zij hebben een beperkte horizon; de jongeren hebben er 40 jaar last van!
  5. Alle deskundigen zijn het erover eens dat er geen enkele schade wordt gedaan als we zouden werken met een prudente rekenrente zijnde bijvoorbeeld de werkelijk gemaakte rendementen, minus de inflatie, minus een verzekeringspremie voor slechte tijden. Dus 6-1,5-2 % zijnde 2,5 %.
  6. Alleen de rekenrente methode veranderen zou al voldoende zijn om het pensioenstelsel goed te maken
  7. De politieke werkelijkheid is echter dat de politiek in meerderheid (alleen PVV en SP zijn tegen) een pensioenakkoord hebben geaccepteerd. Dit akkoord bevat veel losse einden. Van belang is dat in de bijlagen bij de kamerstukken zaken worden genoemd die aantonen dat de stelling, dat het pensioenakkoord de zaak voor iedereen beter maakt onjuist is. De oude rekenrente methodiek blijft erin zitten. Het invaren in het nieuwe stelsel gaat tegen de huidige rekenrente en gaat dus zeker een korting opleveren van 20% van de pensioenen. Deze onteigening is tegen de inhoud van het Europees Verdrag en het EVRM verdrag artikel 1! De Minister ontkent dit want hij stelt dat een onteigening in het algemeen belang door de EU is toegestaan.
  8. Mijn opvatting is dat we de politieke werkelijkheid moeten accepteren. Onder 3 voorwaarden:

A: We kunnen zonder enig probleem vaststellen dat in de transitie periode naar het nieuwe stelsel geen enkele korting zou moeten worden toegepast omwille van het krijgen van een draagvlak voor een nieuw stelsel.

B: we moeten afspreken dat er vanaf vandaag onderzocht wordt op welke wijze weer geïndexeerd kan word

C: We moeten afspraken maken dat vanaf vandaag een vertegenwoordiging van gepensioneerden mag meepraten en meebeslissen over de invulling van het nieuwe pensioen stelsel.

  1. De basis van het nieuwe stelsel is dat de pensioenaanspraak vervalt. Deze was sinds 2008 in de praktijk al niet meer effectief. Dat zou dan worden gecompenseerd door rekening te gaan houden met de werkelijke rendementen nl. dus 6 i.p.v. de huidige 0,3%. Dat lijkt heel mooi, maar als je de bijlagen bij het akkoord leest dan blijkt dat de oude methodiek bij het invaren en bij de toepassing van het nieuwe stelsel op de oude gepensioneerden gewoon door blijft gaan. Dus het recht op pensioen wordt onteigend en men krijgt een korting van 20% ( met een schone lei beginnen!) om daarna maar af te wachten welk rendement op het nieuwe pensioen wordt toegepast (want reeds gepensioneerden mogen het voor hen geldende risico niet kiezen!). Zoals gezegd is de huidige pensioenwet in strijd is met de Europese richtlijn evenals de plannen van het nieuwe stelsel, Dat laatste is ook in strijd het het verbod op aantasting van eigendom EVRM art1!. Het is bijna niet te geloven dat Nederland de Europese regels niet respecteert.

Dat is overigens niet bijzonder als men zich herinnert dat het jaren heeft geduurd          voordat pensioenen voor mannen en vrouwen in Nederland gelijk werden ( een                Europese regel!, die jarenlang niet werd gehoorzaamd).

Dat alles is teleurstellend en dat kan eenvoudig gerepareerd worden door punt 5 A,. B en C  toe te passen in het huidig beleid en bij de in te dienen wetsvoorstellen.

Zonder draagvlak voor en vertrouwen in een nieuw stelsel komt er geen nieuw stelsel.

In de bijlagen kan de verantwoording voor de bovengenoemde uitgangspunten worden aangetroffen.