Pro forma bezwaar contract nieuwe pensioenwet. Jur Bezema

Aan het Bestuur van Stichting Pensioenfonds ABP

Postbus 4490

6401 CZ Heerlen

e-mail: beleidscorrespondentie@abp.nl

Groningen, 30 augustus 2020

Onderwerp: pro forma bezwaar contract nieuwe pensioenwet

Gezien de ontwikkelingen in de pensioendiscussie, de presentatie van het akkoord en de wijze waarop dat akkoord onder grote politieke druk is gerealiseerd, alsmede de informatie die mij heeft bereikt over het te sluiten pensioencontract, brengt mij ertoe gebruik te maken van mijn recht krachtens artikel 83 Pensioenwet, pro forma bezwaar aan te tekenen tegen het eventuele voornemen om mijn pensioenaanspraken en rechten over te brengen/in te varen naar een nieuw contract, als onderdeel van de nieuwe Pensioenwet.

Conform het gestelde in lid 2 van artikel 83, wens ik tijdig én uitgebreid schriftelijk geïnformeerd te worden over alle wijzigingen en de gevolgen daarvan voor mijn uitkering en aanspraken door dit  eventuele contract, als onderdeel van de nieuwe Pensioenwet.

Alleen indien hieraan wordt voldaan en er een duidelijke verbetering op korte en lange termijn aantoonbaar is, inclusief volledige indexatie met terugwerkende kracht vanaf 2008, ben ik bereid bovenstaand standpunt te heroverwegen.

Uiteraard behoud ik mij alle rechten voor.

Ter onderbouwing van mijn bezwaren verwijs ik naar een artikel in Me Judice gepubliceerd 6 augustus 2020, van de hand van oud Financieel Directeur ABP, dhr. Jean Frijns en de heer Jelle Mensonides, adviseur Pensioenfondsen.

Graag ontvang ik uw ontvangstbevestiging.

Vriendelijke groet,

Jur Bezema

Lichtboei 67

9732 JC Groningen.