Mensen die denken dat gebruik van de marktrente als discontovoet leidt tot de marktwaarde van de technische voorzieningen lijden aan taalkundig gezichtsbedrog.

Aan                      De Commissie Pensioenen van de Koepel Gepensioneerden

Van                      W.B.Verwoerd

Lid van de KG via de VOG-PME en de VGM

Lid van de KG via de FPVG en de LBPG

Datum                 2 mei 2020

Betreft                 Overtreding Pensioenwet

Geachte leden van de Commissie Pensioenen van de Koepel Gepensioneerden,

Op 12 februari j.l. heeft uw voorzitter gereageerd op mijn vragen van 22 januari 2020 en van 12 februari  2020. Meneer Van der Spek zegt dat ”pensioenfondsen moeten handelen binnen de Nederlandse wet” en dat ”er geen discrepantie is tussen het handelen van de pensioenfondsen en de wetgeving en de maatregelen van bestuur”.

In de andere informatie die de heer Van der Spek op 12 februari j.l. gestuurd heeft staat:

  • dat ik zou concluderen dat het FTK in strijd is met de Pensioenwet
  • dat de Pensioenwet uit gaat van risicovrije rente
  • dat een Algemene Maatregel van Bestuur onderdeel uitmaakt van de wet

Ik wil hier graag op reageren en het volgende onder uw aandacht brengen:

Pensioenwet en FTK

Het FTK is een aan de Pensioenwet gekoppelde Algemene Maatregel van Bestuur. Daarmee is het FTK per definitie ondergeschikt aan de Pensioenwet. Het FTK moet invulling geven aan de eisen uit de Pensioenwet en niet omgekeerd. Een bevoegdheid uit het FTK kan dus niet gebruikt worden om een eis uit de Pensioenwet te ontkrachten of buiten werking te stellen (Lex superior of het superioriteitsbeginsel).

Ik wil dus niet beweren dat het FTK in strijd is met de Pensioenwet. Ik ben van mening dat DNB de bevoegdheid die in het FTK wordt toegekend (het publiceren van een rentetermijnstructuur) op een verkeerde manier gebruikt. En ik ben van mening dat de eis uit de Pensioenwet (het berekenen van de marktwaarde van de technische voorzieningen) voor de besturen van de pensioenfondsen zwaarder moet wegen dan de bevoegdheid van DNB uit het FTK.

Hoe denkt de Commissie Pensioenen van de Koepel Gepensioneerden hier over?

Risicovrije rente

In het FTK staat nergens dat de risicovrije rente (de marktrente) gebruikt moet worden om  de marktwaarde van de technische voorzieningen te berekenen. Dat kan ook niet want de marktwaarde wordt per definitie bepaald door vraag en aanbod. Je kunt ook niet in een Algemene Maatregel van Bestuur afdwingen dat de zon morgen om 12 uur gaat schijnen of dat water voortaan bij 90 graden Celsius kookt.

In de Pensioenwet staat nergens dat de risicovrije rente (de marktrente) gebruikt moet worden om de marktwaarde van de technische voorzieningen vast te stellen. Dat kan ook niet want de marktwaarde wordt per definitie bepaald door vraag en aanbod. Het is ook onmogelijk om bij wet af te dwingen dat morgen om 12 uur de zon gaat schijnen of dat water voortaan bij 90 graden Celsius kookt.

Vindt de Commissie Pensioenen van Koepel Gepensioneerden ook dat het gebruik van de marktrente als discontovoet niet de marktwaarde van de technische voorzieningen oplevert?

Marktwaarde

In de Pensioenwet staat dat pensioenfondsen de marktwaarde van de technische voorzieningen moeten berekenen en rapporteren.

Het lijkt me duidelijk dat de marktwaarde per definitie bepaald wordt door vraag en aanbod.

Verder vind ik dat de waarde van de technische voorzieningen bepaald wordt door:

  • het totaal van de toegekende pensioenaanspraken
  • de termijn waarop deze aanspraken uitbetaald moeten worden
  • de gemiddelde jaarlijkse aangroei van het pensioenkapitaal waarop de aanspraken gebaseerd zijn

Deze drie factoren zijn niet afhankelijk van de rente op de kapitaalmarkt. De door de toezichthouder gepubliceerde rentetermijnstructuur is wel gebaseerd op de rente op de kapitaalmarkt. Daarom levert toepassing van de door de toezichthouder gepubliceerde rentetermijnstructuur mijns inziens niet de marktwaarde van de technische voorzieningen op.

Vindt de Commissie Pensioenen van Koepel Gepensioneerden ook dat het gebruik van de marktrente als discontovoet niet de marktwaarde van de technische voorzieningen oplevert?

Marktrente en marktwaarde

Spullen die op een markt verkocht worden hebben een marktwaarde. Die marktwaarde wordt bepaald door vraag en aanbod.

De MARKTwaarde wordt niet bepaald door de MARKTmeester.

De MARKTwaarde wordt niet bepaald door de MARKTkraam waarin de spullen te koop liggen.

De MARKTwaarde wordt niet bepaald door de MARKTplein waar de markt gehouden wordt.

De MARKTwaarde wordt zeker niet bepaald door de MARKTrente.

Dat geldt voor een doosje aardbeien. Dat geldt voor een tweedehands auto. Dat geldt voor onroerend goed zoals een vakantiehuisje of een kantoorpand. En dat geldt ook voor waardepapieren zoals aandelen en schuldbekentenissen.

De enige uitzondering hierop zijn obligaties (leningen aan overheden of bedrijven). Bij het verhandelen van obligaties wordt de marktwaarde wel bepaald door de marktrente. Want de marktrente is niets meer of minder dan de prijs van geld (hoeveel kost het om geld te lenen of wat mag je rekenen voor het uitlenen van geld).

Mensen die denken dat gebruik van de marktrente als discontovoet leidt tot de marktwaarde van de technische voorzieningen lijden aan taalkundig gezichtsbedrog.

Ziet de Commissie Pensioenen van de Koepel Gepensioneerden dit ook in?

Burgerlijk Wetboek

In het Burgerlijk Wetboek zijn bepalingen ten aanzien van de jaarrekening opgenomen (Boek 2, Titel 9).

Artikel 384 gaat over de waardering van activa en passiva zoals de technische voorzieningen.

En in lid 4 van artikel 384 wordt verwezen naar een algemene maatregel van bestuur waarin regels worden gesteld voor de waardering tegen actuele waarde.

In het Besluit Actuele Waarde vinden we in lid 4:

Onder de marktwaarde wordt verstaan het bedrag waarvoor een actief kan worden verhandeld of een passief kan worden afgewikkeld tussen ter zake goed geïnformeerde partijen, die tot een transactie bereid en onafhankelijk van elkaar zijn.

De besturen van pensioenfondsen overtreden artikel 384 van het Burgerlijk Wetboek en het daarbij horende Besluit Actuele Waarde.

Hoe denkt de Commissie Pensioenen van de Koepel Gepensioneerden hier over?

Pensioenvermogen

Het pensioenvermogen dat nu in beheer is bij de pensioenfondsen is bijeengebracht door mensen die tot nu toe deelnemer geweest zijn (actieve deelnemers, ex-deelnemers en gepensioneerden). Het pensioenvermogen is niet bijeengebracht door mensen die nog geen pensioenpremie betaald hebben.

Is dit ook de opvatting van de Commissie Pensioenen van de Koepel Gepensioneerden?

Bestemming

Het pensioenvermogen dat nu in beheer is bij de pensioenfondsen is bestemd voor de betaling van de pensioenen van mensen die tot nu toe deelnemer geweest zijn. Het is niet bestemd voor toekomstige aanspraken van toekomstige deelnemers die nog geen premie betaald hebben.

Is dit ook de opvatting van de Commissie Pensioenen van Koepel Gepensioneerden

Boekhoudschandaal

Beseft u wel dat wij getuige zijn (en slachtoffer zijn) van het grootste boekhoudschandaal dat ooit heeft plaatsgevonden? Er wordt 500 miljard Euro ontfutselt aan gepensioneerden en deelnemers van pensioenfondsen. Dat is geld dat zij bijeengebracht hebben en dat voor hen beheerd wordt.

Dit schandaal is 30 keer zo groot als de greep in de kas van het ABP door de kabinetten Lubbers in de jaren 90.

Het is 10 keer zo groot als het faillissement van Enron in 2001.

Het is 4 keer zo groot als de financiële injectie in Fannie Mae en Freddie Mac tijdens de kredietcrisis in 2008.

Het 2 keer zo groot als de steun aan Griekenland tijdens de Euro-crisis.

Het is 5 keer zo groot als de steunmaatregelen van het kabinet in verband met de economische gevolgen van de Corona-crisis.

Hoe denkt de Commissie Pensioenen van de Koepel Gepensioneerden hier over?

Besturen van pensioenfondsen

Besturen van pensioenfondsen vinden dat ze aan de eis uit de Pensioenwet (artikel 126 lid 2a) voldoen door de door DNB voorgeschreven rentetermijnstructuur toe te passen.

Besturen kunnen natuurlijk niet anders. Want DNB heeft niet alleen de bevoegdheid om de rekenregels voor te schrijven maar DNB is als toezichthouder ook de instantie die bestuurders van pensioenfondsen op hun geschiktheid beoordeelt. Als je als bestuurder van een pensioenfonds niet doet wat DNB zegt dan verlies je je baan en daarmee je bestaanszekerheid.

Maar daarmee kiezen het besturen van pensioenfondsen ervoor om willens en wetens de Pensioenwet en het Burgerlijk Wetboek te overtreden. De bevoegdheid die in het FTK aan DNB is toegekend kan de eis uit de pensioenwet niet ontkrachten of buiten werking stellen (het superioriteitsbeginsel).

En daarmee kiezen besturen van pensioenfondsen ervoor om zich schuldig te maken aan het plegen valsheid in geschrifte door het vermelden van een valse opgave van de hoogte van de technische voorzieningen op de balans, in de jaarrekening en in het jaarverslag.

Is dit ook de opvatting van de Commissie Pensioenen van Koepel Gepensioneerden?

Belangenbehartiging

De Koepel Gepensioneerden (voorheen de KNVG en de NVOG) wil zich alleen maar op de toekomst richten. De KG wil zich alleen maar bezig houden met de uitwerking van het pensioenakkoord en het vormgeven van het nieuwe pensioencontract.

Maar ik wil u vragen om actie te ondernemen in verband met de schade die uw leden tot nu toe geleden hebben door het overtreden van de Pensioenwet door het bestuur van ons pensioenfonds.

Wat gaat de Koepel van Gepensioneerden doen voor zijn 300.000 leden?

Verzoek

Ik verzoek u om dit stuk in de Commissie Pensioenen te behandelen en mijn vragen te beantwoorden.

Ten slotte

Ik wil u bedanken voor de tijd en aandacht die de Koepel Gepensioneerden tot nu toe aan mijn vragen besteed heeft. En ik ben bereid om over dit onderwerp met u te komen overleggen.

Dit bericht wordt ook toegestuurd  aan een aantal belangstellende mee-lezers.

W.B.Verwoerd

Zwenkgras 31    6581RK  Malde

Tel         06 10135996

Mail       w.verwoerd@telfort.n