Ja hoor wat een plan!

Geld lenen kost niks
Door  Fons Kockelmans 22 augustus 2019

Het verschil tussen Rutte II en Rutte III kon niet groter zijn. Het eerstgenoemde kabinet trad aan in tijden van crisis en bezuinigde zo’n 50 miljard om daar weer uit te komen. Maar Rutte III is – althans als we De Telegraaf mogen geloven – het tegenovergestelde van plan. Volgens de gezond-verstandskrant overweegt het kabinet om 50 miljard euro (of daaromtrent) te lenen. Het wil met dat bedrag een fonds vormen om de economie aan te jagen. Bijvoorbeeld door te investeren in openbaar vervoer en de ontwikkeling van kunstmatige intelligentie.

Geld lenen kost geld, maar op dit moment wel heel weinig. De rente op de kapitaalmarkt is immers extreem laag, en zelfs negatief. Dat betekent dat we aan een lening nog kunnen verdienen ook. Kortom: dit is dé kans.

Of het allemaal mag van Brussel weet ik niet, maar gezien onze gunstige overheidsfinanciën zal de EU ons wel niet het vuur aan de schenen willen leggen. Als Nederland 50 miljard extra leent is onze staatsschuld procentueel nog altijd een stuk lager dan die van Griekenland. Of van Italië. Of van België.

Wat zou hierop ons antwoord kunnen zijn?

Lees verder

Krijgen we nog iets te zeggen?

Dit is de vraag die de KNVG en NVOG zichzelf hardop stellen. Mogen we nog meepraten tijdens het proces dat moet leiden tot een verdere invulling van het pensioenakkoord? Het lijkt erop dat ouderen en hun pensioenen wel op het menu staan, maar dat zijzelf niet aan tafel zitten. De KNVG en NVOG blijven bezig om dit veranderd te krijgen.

Verontruste Ouderen biedt hen graag een podium om hun ongerustheid over de ontwikkelingen kenbaar te maken. Lees hier wat zij erover te zeggen hebben.

http://www.knvg.nl/nieuwsberichten/krijgen-we-nog-iets-te-zeggen.aspx

 

Pensioendiscussie giftig dossier

Onder deze titel heeft Ton Verlind een vlijmscherpe analyse gemaakt van wat er nu eigenlijk aan de hand is in het pensioendossier. En wat blijkt? Het is ook hier een kwestie van “ons ken ons”, of, zoals Ton het noemt, het “Young boys network”. Een clubje van mensen die het beleid bedenken, het zelf uitvoeren en ook weer controleren en evalueren. En die zich via de denktank Netspar door zichzelf laten adviseren.

Lees het hele schokkende verhaal op de site van Ton Verlind:

https://www.tonverlind.nl/pensioendiscussie-giftig-dossier/

Pensioenbestuurders denken aan hun eigen hachje….

Deze bijdrage van Ton Verlind uit 2017 heeft tot op heden nog niets aan actualiteitswaarde verloren. En dat laat zien dat de huidige regering met Koolmees voorop een geheel verkeerde richting is opgeslagen. Datzelfde bleek maar weer eens uit de laatste uitzending van Hollandse Zaken: Het failliet van het pensioenakkoord.

De bijdrage van Ton Verlind kunt u hieronder vinden:

Pensioenbestuurders denken aan hun eigen hachje….

Kafka en DNB; diverse video’s uit de serie van Cafe Weltschmerz

Voor hen die meer willen weten over achtergronden bij belangrijke beslissingen van Overheden, Financiële instellingen en bedrijven en Pensioenfondsen zijn onderstaande filmpjes mogelijk interessant.
Wij wensen u geen kijkplezier want vrolijk wordt je er niet van, maar wel willen we u deze informatie niet onthouden.

Kafka en DNB, deel 1 met Jan van Walsem

Jan van Walsem was bestuurder van het Pensioenfonds Schilders. Drie maanden voor zijn pensionering werd hij door De Nederlandse Bank gedwongen af te treden wegens onbehoorlijk gedrag. Tot vandaag werd hem niet duidelijk gemaakt, welke argumenten daar aan ten grondslag liggen. Een beroepsverbod. Als eerste verteld Jan van Walsem nu in alle openheid zijn verhaal.


Kafka en DNB, deel 2 met Pieter Lakeman

Erik de Vlieger praat met Pieter Lakeman over de inmenging van de Nederlandse Bank bij de pensioenfondsen. Deze wordt door diverse bronnen als intimiderend en chanterend ervaren. Bovendien lopen betrokken pensioenfondsen grote financiële risico’s door het dwingende beleid van de Nederlandse Bank. De Nederlandse Bank is uitgenodigd te reageren, telefonisch en per email. Ondanks de toezegging te reageren hebben wij niets meer van de bank gehoord.


Kafka en DNB, deel 3 met Arno Eijgenraam

“Het geweten van de Nederlandse Bank is in slaap gevallen!” Deze woorden komen uit de mond van Arno Eijgenraam. Tot in 2012 was hij actuaris binnen De Nederlandse Bank. Sindsdien zelfstandig actuaris, die zich inspant voor organisaties die door het huidige beleid van De Nederlandse bank in conflict raken. De uitspraken door Jan van Walsem en Pieter Lakeman, in de twee eerdere interviews over dit onderwerp met Erik de Vlieger, worden door Eijgenraam volmondig beaamd. “De Nederlandse Bank maakt gebruik van verouderde modellen en ze weten dit ook”, aldus Eijgenraam. “De kans dat er op langlopende obligaties rendement gehaald kan worden, is volgens de actuaris nagenoeg uitgesloten. Dat er bewust gebruik gemaakt wordt van verouderde rekenmodellen, komt volgens Eijgenraam door het ontbreken van nieuwe modellen die recht doen aan de veranderde economische omstandigheden. “Het huidige rekenmodel is gebaseerd op de veronderstelling dat de kans dat de rente over tien jaar hoger is net zo groot is als de kans dat deze lager is. Die veronderstelling is binnen de huidige ontwikkelingen al een tijd lang niet meer reëel. De kans dat de rente over tien jaar lager is moet worden uitgesloten.” De uitspraak van Eijgenraam bevestigt dat de langlopende obligatieleningen waar De Nederlandse Bank Pensioenfondsen toe verplicht, in enkele jaren tot zeer grote verliezen zullen leiden met negatieve consequenties voor de toekomstige pensioenuitkeringen.


Pieter Lakeman en Marja Jansen; DNB, onzorgvuldig, onbehoorlijk bestuur!

De geschiktheidstoets van DNB Marja Jansen is psychologe en loopbaan coach en al sinds dertig jaar projectmatig samenwerkend met Pieter Lakeman (SOBI). Dit gesprek met Pieter Lakeman heeft de intimiderende en denigrerende werkwijze van de Nederlandse Bank bij het beoordelen en afserveren van bestuurders als onderwerp. Marja Jansen heeft onderzoek gedaan naar de handelswijze van De Nederlandse Bank en concludeert dat de toets zowel de theorie als de uitwerking er van, zelf de toets van goed bestuur niet doorstaan. Wat wij in een eerder interview van Erik de Vlieger met Jan van Walsem begrepen blijkt een feit. Binnen het onderzoektraject maakt DNB gebruik van stagiaires die inhoudelijk betrokken zijn bij de Administratieve verwerking van de documenten en actief aanwezig bij de gesprekken met die bestuurders. Voor de betrokkenen een pijnlijk denigrerende ervaring. In dit gesprek komt ook de procedure van DNB aan de orde. De wijze waarop de bank over haar onderzoek en conclusies informeert en de mogelijkheden om in beroep te gaan.

 

De “verlossers” op pensioengebied…

Een bijdrage van één van onze actieve leden.

Ik had een droom.
Inwoners van Heerlen zagen met een slaperig hoofd op het dak van het ABP onverwacht een grote AEGON vlag wapperen. Dezelfde blauwwitte kleuren, maar ze lazen toch echt AEGON.

In de brievenbus lag een wakkere ochtendkrant. Hoofdartikel: “AEGON verlost ons van den boze”.
Iedereen zette de TV aan en men zag meteen een persconferentie.
Een glunderende minister Koolmees. Achter hem Knot in een streepjespak met extra brede strepen. Ook was Keizer – succesvol uitvaartondernemer – en ooit een prominente VVD bestuurder in beeld. Natuurlijk was er ook een woordvoerder van AEGON en zagen ze juichende jongeren van D66.

Er was een geheime deal tot stand gekomen. Bij het ABP was de dekkingsgraad in het eerste halfjaar van 2019 teruggelopen van 103,8 tot 95,3%. Ondanks een winst van € 43 miljard.
Er was nu een vermogen van € 442 miljard. En pensioenverplichtingen van maar liefst € 464 miljard op 1 juli 2019.

Lees verder

Stichting PensioenBehoud, KBO-Brabant en VVG-PGB gaan juridische strijd aan met Nederlandse Staat over pensioenwetgeving

Beste vrienden en voorstanders van een goed en eerlijk pensioen.

Al geruime tijd hebben we als Verontruste Ouderen artikelen gepubliceerd over de gang van zaken rondom ons vaak tot in de hemel geprezen Pensioenstelsel.
Bij een eerste bijeenkomst in Den Bosch in november 2016 waren als sprekers aanwezig:  Ad Broere, Eric Smit, Martin van Rooijen en Rob de Brouwer en ca 150 geïnteresseerden. KBO-Brabant hostte deze bijeenkomst. Ook omroep Max gaf acte de présence

Sindsdien is er veel gebeurd en we mogen gerust stellen dat de ontwikkelingen niet positief te noemen zijn. Nog steeds worden we bedolven onder onbegrijpelijke argumenten met slechts één doel: de Pensioenen niet indexeren. Integendeel, er dreigen u zelfs kortingen. Wat hiervan de redenen ook mogen zijn, vast staat dat de gepensioneerden, waarvan er intussen vele zijn overleden, in tegenstelling tot hetgeen hen toegezegd was, namelijk een waardevast pensioen op basis van een percentage van het eindloon, nog steeds met ingewikkelde dooddoeners het bos in worden gestuurd. Voortdurend worden berichten en rapporten verspreid, die ons moeten doen geloven dat het slecht gaat met de Pensioenfondsen in ons land en dat kortingen helaas onvermijdelijk zullen zijn. Politieke partijen hebben zich door onkunde in het pak laten naaien, en hebben de bewering dat de ouderen de pensioenen van de jongeren opeten kritiekloos overgenomen. Zij vinden kennelijk de ouderen alleen in verkiezingstijd belangrijk genoeg om aandacht aan te besteden.

Juridische actie Stichting PensioenBehoud, KBO-Brabant en VVG-PGB

Dit heeft nu eindelijk geleid tot een gerichte juridische actie van De Stichting Pensioenbehoud , KBO-Brabant  en Vereniging van Gepensioneerden Pensioenfonds PGB (VVG-PGB) (lees ook het persbericht). Het is nu van het grootste belang dat we deze actie massaal ondersteunen en ook financieel waar mogelijk een bijdrage leveren. Bedenk dat onze tegenstander, helaas onze eigen Overheid, hele diepe zakken, alle mogelijke “deskundigen” en alle tijd  heeft. Dat de Politiek zich vervolgens verbaasd over het feit dat de afstand tussen Burgers en diezelfde Politiek steeds groter is geworden, is tekenend voor het inlevingsvermogen van onze volksvertegenwoordigers, de goede uiteraard uitgezonderd.

Wij vragen u de actie van Stichting PensioenBehoud, seniorenvereniging KBO-Brabant en Vereniging van Gepensioneerden Pensioenfonds PGB (VVG-PGB) actief te willen steunen door op alle vormen van media van uw steun te willen doen blijken en in uw netwerken hiervan blijk te geven.
Daarnaast verzoeken we u, waar mogelijk naar draagkracht, een financiële bijdrage te willen leveren.
Uw bijdrage kunt u storten door naar de volgende website te gaan, en daar de verdere instructies te volgen:

https://www.kbo-brabant.nl/donatiepensioenprocedure/

We hopen dat u massaal gehoor wilt geven aan deze oproep en zeggen u toe u van het verdere verloop op de hoogte te zullen houden.

Namens de Actiegroep Verontruste Ouderen hartelijk dank voor uw medewerking en bijdrage.

Holke J.M.Flapper.

N.b.: bedenk bij het doen van uw gift als financiële ondersteuning voor de juridische strijd dat KBO-Brabant, aan wie u formeel die gift doet, een ANBI-instelling is. Dit kan belastingvoordelen met zich meebrengen.

Nederlandse bond voor pensioenbelangen.

Van een van onze actieve leden ontvingen we onderstaande bijdrage die we u niet willen onthouden. Bedankt hiervoor, Wilma Berkhout

Op maandag 10 december 2018 had ik samen met Holke Flapper een gesprek met o.a. Willem Schuddeboom en Gerard Meijer, respectievelijk Voorzitter en Secretaris van de Nederlandse Bond Voor Pensioenbelangen.
De aanleiding voor het gesprek was de huidige situatie m.b.t. de pensioenen (het afketsen van een akkoord, de dreigende korting, de weigering en dus chantage van de regering om een ander stelsel op te dringen) en in meer algemene zin de steeds verder dalende koopkracht van de ouderen.
Koolmees negeerde de redelijke en haalbare eisen van KNVG en NVOG voor een fatsoenlijk pensioen, meebeslissen en draagvlak. Hoe nu verder is eigenlijk de vraag.
Lees verder

VO ondersteunt initiatief FNV kaderleden

Recentelijk hebben ter zake kundige kaderleden van de FNV in een open brief aan de voorzitter Han Busker op om te stoppen met de onzinnige discussie over de hervorming van het Nederlandse pensioenstelsel. Zoals zovele onderschrijven ook deze kaderleden dat het huidige stelsel een van de beste stelsels ter wereld is, en het dus de moeite waard is om voor het beheoud ervan te strijden. Deze open brief kunt u hier lezen:

Open brief aan de voorzitter van de FNV

Uiteraard is Verontruste Ouderen het van harte eens met deze kaderleden en met de inhoud van hun brief. Verontruste Ouderen steunt graag dit initiatief, en heeft daarom een verklaring op de betreffende site geplaatst.

Verontruste Ouderen feit of fictie?

Als gevolg van het feit dat de ouderen door een woud van negatieve maatregelen werden getroffen is een actiegroep opgericht onder de naam Verontruste Ouderen.
Verscheidene instanties variërend van Politieke Bestuurders, Pensioenfondsen, Zorgverzekeraars en Dienstverleners in de
Zorg om er maar enkele te noemen kwamen met de ene bezuinigingsmaatregel na de andere. Inmiddels is wel gebleken dat dit zeker niet het beoogde doel, een efficiëntere dienstverlening tegen lagere kosten, heeft opgeleverd, integendeel. Grote groepen gemotiveerde medewerkers werden ontslagen, waardoor de dienstverlening aan de vaak behoeftige cliënten, die nauwelijks tot enig verweer in staat waren, zwaar in de knel is gekomen, zo is inmiddels uit diverse onderzoeken en rapportages wel gebleken. Dat de pensioenen al jaren niet worden geïndexeerd zal inmiddels wel tot eenieder doorgedrongen zijn. Hierdoor is de koopkracht van velen onder druk komen te staan en heeft in veel gevallen tot probleemsituaties geleid. Probleem is echter hier iets tegen te ondernemen en wel met kans op concreet resultaat. Andere thema’s die door Verontruste Ouderen worden behandeld zijn: Passende en betaalbare Seniorenhuisvesting, Mobiliteit via taxi of openbaar vervoer en Veiligheid in en buiten de woning. Dit vraagt een behoorlijke inspanning om de vele berichten hierover te volgen en te selecteren op actualiteitswaarde. In de afgelopen periode hebben we regelmatig bepaalde nieuwsfeiten van commentaar voorzien en daarop kwamen vele reacties uit het hele land binnen. Maar we dienen ons goed te realiseren dat met reacties op sociale media en website alleen we er niet komen. Er zal fundamenteel iets moeten gaan veranderen in de keuzes die we maken. Als we een fatsoenlijke samenleving wensen met kansen voor iedereen en respect voor personen en meningen, zullen we actief mee moeten gaan doen aan het maatschappelijke verkeer en politieke besluitvorming. Want hoe we het ook wenden of keren, de uiteindelijke beslissingen zullen politiek gedragen moeten worden willen ze iets veranderen aan bestaande zaken die we onjuist vinden. Het is ons opgevallen, dat in veel reactie grote frustratie, ja zelfs woede doorklinkt. Veel mensen hebben blijk gegeven van het feit dat ze niet serieus worden genomen en voortdurend het kind van de rekening zijn. We hebben gedacht, dat de zorg voor onze generatie door de betreffende instanties en personen serieus zou worden genomen, maar komen steeds meer tot de overtuiging dat bij het nemen van besluiten andere prioriteiten en waarde oordelen gelden. Veel ouderen geven aan dat ze het gevoel hebben de samenleving tot last en het sluitstuk van de begroting te zijn. Om die reden roepen we u allen op hier actief mee bezig te zijn en deze negatieve spiraal te doorbreken. Voor zover u dit nog niet mocht doen vragen we u om deel te nemen aan het vrijwilligerswerk en een stukje van uw vrije tijd te besteden aan medeburgers die het nodig hebben. U zult er versteld van staan hoeveel genoegdoening dit u zal bieden. Geef uw mening over het bovenstaande en verspreid dit geluid in uw eigen omgeving.
Uiteraard staan we open voor uw ideeën en suggesties.

Helmond augustus 2017