De Overheid en Onze Pensioenen

Verontruste Ouderen werkt graag samen met andere ouderen in het land die dezelfde doelen nastreven. Zo iemand is Johan van der Veen van Ouderen in opstand ( zie de facebook pagina). Onder de titel “Overheid en onze Pensioenen” heeft Johan van der Veen recent een scherpe analyse gegeven van de pensioenproblematiek en de rol die de overheid daarin heeft gespeeld en nog speelt. VO wil u die analyse niet onthouden, en dus delen we die graag met u.

Klik hier om het hele verhaal te lezen

 Naar aanleiding van dit verhaal wijst Verontruste Ouderen graag ook nog even naar de Kieswijzer van de KBO-Brabant op onze site.

Perspectiefnota Toekomst pensioenstelsel

Op 8 juli 2016 heeft de staatssecretaris van Sociale zaken en Werkgelegenheid, Jetta Klijnsma, de zogeheten “Perspectiefnota Toekomst pensioenstelsel” naar de 2e kamer gestuurd. Deze nota vraagt niet om een besluit maar is bedoeld als weergave van de huidige status van het veranderproces van het Nederlandse pensioenstelsel. VO volstaat hier met een korte samenvatting en een verwijzing naar de volledige nota.

Samenvatting:

Na een korte inleiding gaat deze nota in op de, in de visie van de overheid, problemen en tekortkomingen in het huidige pensioenstelsel, en worden reeds genomen maatregelen opgesomd om het stelsel te borgen. Tegelijkertijd wordt geconstateerd dat meer fundamentele aanpassingen nodig zijn om het stelsel te laten aansluiten op de veranderende samenleving. Kort wordt stilgestaan bij de redenen achter de huidige vertrouwenscrisis. Hierbij wordt opnieuw gewezen op door de lage rente sterk toegenomen verplichtingen. Terecht wordt opgemerkt dat een nieuw stelsel hieraan niets zal veranderen.

De nota gaat verder met een perspectief op een nieuw pensioenstelsel dat beter in balans is met de arbeidsmarkt, maar waarbij ernaar gestreefd wordt om de sterke punten van het huidige stelsel te behouden. Dit vergt verschillende maatregelen die vervolgens de revue passeren. Het streven daarbij is een toereikend pensioen voor alle werkenden, zowel voor werknemers als zelfstandigen. Daarbij wordt gedacht aan een vorm van pensioenplicht voor alle werkenden.

De nota besteedt veel aandacht aan verschillende door de SER in kaart gebrachte pensioenovereen­komsten. De meeste varianten gaan uit van een persoonlijk pensioenvermogen met de mogelijkheid risico’s collectief te delen. De huidige regering wijst daarbij 2 varianten aan die interessant zijn en die nader onderzocht dienen te worden.

Duidelijk wordt gesteld dat het kabinet af wil van de doorsneeproblematiek en deze wil vervangen door een systeem met vlakke premies met daarbij een in leeftijd afnemende pensioenopbouw. Het afschaffen van de doorsneeproblematiek heeft financiële consequenties, en de transitie dient daarom over een lange periode van bijv. 25 jaar te worden gespreid.

Tenslotte gaat de nota in op de agenda voor de huidige kabinetsperiode, en die van de volgende periode. Het kabinet meent dat invoering van een nieuw stelsel in 2020 mogelijk blijft. Genoemd worden een aantal zaken die dit kabinet nog na de zomer verder wil uitwerken. Verder wil deze regering nog verbeteringen doorvoeren aan het huidige stelsel.

Wilt u zelf kennis nemen van de hele nota, dan kunt u deze hier downloaden, en kunt u kennisnemen van de bijlage bij deze nota.

 

Moet het ABP straks ook korten?

Recentelijk verscheen de juli nieuwsbrief van het ABP. Één onderwerp daarin trok de speciale belangstelling van Verontruste Ouderen: “Dekkingsgraad vrijwel stabiel”. Hierin zegt het ABP dat, dankzij goede beleggingsresultaten, in het 2e kwartaal de dekkingsgraad vrijwel stabiel op 90,6% is uitgekomen. Maar, zo zegt het ABP, hiermee blijft een verlaging van de pensioenen in 2017 tot een reële mogelijkheid behoren. Op het eind zegt het ABP nog dat de inschatting nu is dat het de komende 5 jaar het pensioen niet of nauwelijks kan verhogen.

Uit de door het ABP o.a. in deze nieuwsbrief verstrekte cijfers leest Verontruste Ouderen echter iets heel anders. Lees maar even mee:

Klik hier om het hele verhaal te lezen

 

KBO-Brabant sorteert voor op 2e kamer verkiezingen

KBO Brabant

KBO-Brabant neemt met het pamflet

Resultaten uit het verleden zeggen meer dan beloftes voor de toekomst!

stelling in de los te branden strijd tussen politieke partijen om uw stem bij de aanstaande 2e kamer verkiezingen. VO heeft steeds al benadrukt dat senioren zeer te kort gedaan worden door het beleid van VVD en PvdA met gedoogsteun van vooral D66, CU en SGP. Het voelt goed aan dat dit nu ook door KBO-Brabant uitgedragen wordt.

(Als u met de muis over het document gaat verschijnen er rechtsboven twee iconen om het document te vergroten of het document schermbreed weer te geven.)

Downloaden (PDF, 1.19MB)


 

KBO bundelt verhalen van senioren

KBO Ouderen doorbreken de stilte

Onder deze titel publiceert de KBO een document met schrijnende verhalen van senioren. Het boekje draagt niet voor niets de ondertitel

Wat jaren van inleveren nu echt betekent.

VO maakt u graag deelgenoot van deze publicatie.
(Als u met de muis over het document gaat verschijnen er rechtsboven twee iconen om het document te vergroten of het document schermbreed weer te geven).

Downloaden (PDF, 1.34MB)