Nederlandse bond voor pensioenbelangen.

Van een van onze actieve leden ontvingen we onderstaande bijdrage die we u niet willen onthouden. Bedankt hiervoor, Wilma Berkhout

Op maandag 10 december 2018 had ik samen met Holke Flapper een gesprek met o.a. Willem Schuddeboom en Gerard Meijer, respectievelijk Voorzitter en Secretaris van de Nederlandse Bond Voor Pensioenbelangen.
De aanleiding voor het gesprek was de huidige situatie m.b.t. de pensioenen (het afketsen van een akkoord, de dreigende korting, de weigering en dus chantage van de regering om een ander stelsel op te dringen) en in meer algemene zin de steeds verder dalende koopkracht van de ouderen.
Koolmees negeerde de redelijke en haalbare eisen van KNVG en NVOG voor een fatsoenlijk pensioen, meebeslissen en draagvlak. Hoe nu verder is eigenlijk de vraag.
Lees verder

VO ondersteunt initiatief FNV kaderleden

Recentelijk hebben ter zake kundige kaderleden van de FNV in een open brief aan de voorzitter Han Busker op om te stoppen met de onzinnige discussie over de hervorming van het Nederlandse pensioenstelsel. Zoals zovele onderschrijven ook deze kaderleden dat het huidige stelsel een van de beste stelsels ter wereld is, en het dus de moeite waard is om voor het beheoud ervan te strijden. Deze open brief kunt u hier lezen:

Open brief aan de voorzitter van de FNV

Uiteraard is Verontruste Ouderen het van harte eens met deze kaderleden en met de inhoud van hun brief. Verontruste Ouderen steunt graag dit initiatief, en heeft daarom een verklaring op de betreffende site geplaatst.

Verontruste Ouderen feit of fictie?

Als gevolg van het feit dat de ouderen door een woud van negatieve maatregelen werden getroffen is een actiegroep opgericht onder de naam Verontruste Ouderen.
Verscheidene instanties variërend van Politieke Bestuurders, Pensioenfondsen, Zorgverzekeraars en Dienstverleners in de
Zorg om er maar enkele te noemen kwamen met de ene bezuinigingsmaatregel na de andere. Inmiddels is wel gebleken dat dit zeker niet het beoogde doel, een efficiëntere dienstverlening tegen lagere kosten, heeft opgeleverd, integendeel. Grote groepen gemotiveerde medewerkers werden ontslagen, waardoor de dienstverlening aan de vaak behoeftige cliënten, die nauwelijks tot enig verweer in staat waren, zwaar in de knel is gekomen, zo is inmiddels uit diverse onderzoeken en rapportages wel gebleken. Dat de pensioenen al jaren niet worden geïndexeerd zal inmiddels wel tot eenieder doorgedrongen zijn. Hierdoor is de koopkracht van velen onder druk komen te staan en heeft in veel gevallen tot probleemsituaties geleid. Probleem is echter hier iets tegen te ondernemen en wel met kans op concreet resultaat. Andere thema’s die door Verontruste Ouderen worden behandeld zijn: Passende en betaalbare Seniorenhuisvesting, Mobiliteit via taxi of openbaar vervoer en Veiligheid in en buiten de woning. Dit vraagt een behoorlijke inspanning om de vele berichten hierover te volgen en te selecteren op actualiteitswaarde. In de afgelopen periode hebben we regelmatig bepaalde nieuwsfeiten van commentaar voorzien en daarop kwamen vele reacties uit het hele land binnen. Maar we dienen ons goed te realiseren dat met reacties op sociale media en website alleen we er niet komen. Er zal fundamenteel iets moeten gaan veranderen in de keuzes die we maken. Als we een fatsoenlijke samenleving wensen met kansen voor iedereen en respect voor personen en meningen, zullen we actief mee moeten gaan doen aan het maatschappelijke verkeer en politieke besluitvorming. Want hoe we het ook wenden of keren, de uiteindelijke beslissingen zullen politiek gedragen moeten worden willen ze iets veranderen aan bestaande zaken die we onjuist vinden. Het is ons opgevallen, dat in veel reactie grote frustratie, ja zelfs woede doorklinkt. Veel mensen hebben blijk gegeven van het feit dat ze niet serieus worden genomen en voortdurend het kind van de rekening zijn. We hebben gedacht, dat de zorg voor onze generatie door de betreffende instanties en personen serieus zou worden genomen, maar komen steeds meer tot de overtuiging dat bij het nemen van besluiten andere prioriteiten en waarde oordelen gelden. Veel ouderen geven aan dat ze het gevoel hebben de samenleving tot last en het sluitstuk van de begroting te zijn. Om die reden roepen we u allen op hier actief mee bezig te zijn en deze negatieve spiraal te doorbreken. Voor zover u dit nog niet mocht doen vragen we u om deel te nemen aan het vrijwilligerswerk en een stukje van uw vrije tijd te besteden aan medeburgers die het nodig hebben. U zult er versteld van staan hoeveel genoegdoening dit u zal bieden. Geef uw mening over het bovenstaande en verspreid dit geluid in uw eigen omgeving.
Uiteraard staan we open voor uw ideeën en suggesties.

Helmond augustus 2017

Vragen aan volksvertegenwoordigers

Een van de actiemiddelen die Verontruste Ouderen gebruikt is het stellen van vragen aan volksvertegenwoordigers. We zullen vanaf nu regelmatig zo’n per email gestelde vraag hier publiceren.

Van: Holke Flapper
Datum: 21 juni 2017 om 12:26
Onderwerp: pensioenroof
Aan: “Dr. P.H. (Pieter) Omtzigt” <p.omtzigt@tweedekamer.nl>

Beste Pieter,

Zoals al eerder gezegd achten wij jou een van de weinige parlementariërs, die zich actief met de pensioenen bezig houdt en er met verstand van zaken over kan praten.
Weliswaar wordt ook door jou het echte probleem niet ter discussie gesteld, althans zeker niet voor iedereen zichtbaar. De rol van de ECB is duidelijk en niet door een Nederlands parlementslid te veranderen.

Wat zeker zo belangrijk is is de discussie omtrent de rekenrente, de dreigende kortingen, het uitblijven van indexering en de voortdurende stroom misleidende berichten die over het Nederlandse publiek worden uitgestort.
Je hebt destijds vragen gesteld aan staatssecretaris Klijnsma over de verdwenen pensioen miljarden.
Mogelijk kan het artikel dat onder ingevoegde link is te vinden een antwoord op die vraag zijn.
Wat ons verbaasd is dat deze kennis zeker in parlementaire kring bekend moet zijn en we vragen ons dan ook af of, gezien de pensioenroof onder CDA bewind plaatsvond, er hier sprake is van windowdressing.

https://cooperatiedevrijemedia.nl/2017/06/werkgevers-en-rijk-profiteren-van-gedoe-met-pensioenen/

Namens de Verontruste Ouderen:

​Holke J.M.Flapper

Pensioenroof

Onder de titel “Pensioenroof” schreef John Bakker een e-mail naar Ad Broere, vermaard pensioendeskundige. Lees hier wat John Bakker aan Ad Broere schreef en wat het antwoord daarop was.

========================================================

Op 16 juni 2017 om 21:34 schreef John Bakker :

Geachte heer Broere,

Na lezing van uw stukken en van anderen heb ik bijgevoegde mails naar alle fracties gestuurd. Het ontvangen van reacties duurt heel wat langer dan het rood maken van een hokje op het stembiljet. Ik heb ook het ABP om een toelichting gevraagd.

Het zou me wel wat lijken om een procedure tegen de Staat te voeren wegens diefstal van een deel van mijn pensioen. Men verschuilt zich achter instemming van de Tweee Kamer destijds. Maar in oorlogstijd worden er wel meer wetten aangenomen waar achteraf beschouwd een luchtje aan zat. Er zijn ook niets voor niets zoveel parlementaire enquêtes om te onderzoeken wat mis is gegaan.

Inmiddels iets vernomen van 50Plus( hr van Rooijen), en van SGP.

Met vriendelijke groet,
John Bakker

En het antwoord:
Van: Ad Broere
Datum: 16 juni 2017 om 22:55
Onderwerp: Re: Pensioenroof

Geachte heer Bakker,

Deze pensioenroof is ernstig. Ook de verlaging van het werkgeversdeel in de pensioenpremies in de jaren 90 tot het eerste decennium van 2000, omdat de dekkingsgraad zeer comfortabel leek te zijn, is een weggeschoven feit. De verlaging van de pensioenpremies, in het bijzonder van het werkgeversdeel gaat in deze tijd echter onverminderd door, omdat de premies bij de huidige lage rekenrente sterk omhoog zouden moeten gaan. Dit gebeurt niet om het rendement van ondernemingen en de concurrentiepositie van Nederland tov het buitenland niet onder druk te zetten, En wie zijn hiervan de dupe? Juist, de gepensioneerden, want de reserves die zij hebben opgebouwd worden gebruikt om de premies zo laag mogelijk te houden. Dit is zo mogelijk nog schandelijker dan de pensioenroof onder Lubbers en Ruding. Door de lage rekenrente en de daaruit volgende te lage dekkingsgraad worden de pensioenen niet geïndexeerd. Door niet te indexeren kunnen de pensioenpremies – relatief – laag worden gehouden, omdat er meer dan voldoende in ‘de pot’ zit. Gepensioneerden worden dus niet gesubsidieerd door de nu werkenden, het is precies andersom, de nu gepensioneerden subsidiëren de nu werkenden. Omdat de premies in een collectieve pot zijn gestort, is het niet duidelijk welk kapitaal er exact voor u en andere gepensioneerden is opgebouwd. Met behulp van de beschikbare computerprogramma’s kan dat echter met terugwerkende kracht alsnog worden gedaan. Ik hoop u hiermee bruikbare tools in handen te hebben gegeven.

Vriendelijke groet,

Ad Broere

Graag wijzen we de lezer ook op een artikel van de hand van Ad Broere dat over dezelfde materie gaat:

Pensioenfondsen in coma

Recente gebeurtenissen in de politiek, samen met een publicatie in het dagblad Trouw van 19-05-2017 waren voor onze collega Frits Schuurman aanleiding voor bijgaande satirische beschouwen die VO u niet wil onthouden.

Pensioenfondsen in coma

De eerste tropische dag dit jaar, het is 17 mei 2017. Dokter DNB zit met enkele co-assistenten op het terras van een bekend journalistencafé in hartje Amsterdam. Na een aantal weken klaverjessen hebben vier beoogde coalitiepartners de kaarten weer bij mevr. Schippers ingeleverd. Hoe zal dit toch aflopen. Dokter DNB maakt zich zorgen over de juiste uitbehandeling van zijn belangrijkste patiënten, de pensioenfondsen. Waar vindt hij een betere plek dan juist dit terras om het hele land te laten weten dat de pensioenfondsen in coma liggen, zelf niet kunnen verkondigen hoe slecht ze er voor staan en dat ze nog jaren in een gevarenzone zullen verkeren? Dit nieuws besprak hij dus voor 

Klik hier om het hele verhaal te lezen

Kieshulp Pensioen

Wouter Verwoerd heeft recentelijk een kieshulp rond de pensioenen gemaakt. Hij heeft daartoe alle partijprogramma’s doorgespit en de uitlatingen over pensioenen genoteerd en in een overzichtelijk geheel bijeen gebracht. Verontruste Ouderen zet dit overzicht met plezier op haar website, en hoopt dat iedereen bij het uitbrengen van zijn/haar stem op 15 maart rekening houdt met dit overzicht.

U kunt hieronder op de verschillende items klikken om meteen daar naar toe te springen. U kunt ook op de link onderaan klikken om het hele verhaal te lezen.

Klik hier om het hele verhaal te lezen

KBO-Brabant steunt Actiegroepen die voor ouderen opkomen

KBO Brabant Al geruime tijd zijn in het land diverse actiegroepen actief, die de belangen van de ouderen onder de aandacht brengen en ook de ouderen zelf meer bewust willen maken van hun mogelijkheden. Het betreft hier Verontruste Ouderen, Project Herstel van Onrecht en Ouderen in Opstand. Juist het feit dat de belangen van de senioren niet centraal maar door diverse groeperingen, die gescheiden van elkaar opereren en vaak op een nog te kleine schaal worden behartigd levert te weinig tegenwicht tegen de beslissingen van de overheid en de politiek.

Klik hier om het hele verhaal te lezen

Vragen nav het concept-verkiezingsprogramma van D’66

Naar aanleiding van het verschijnen van het conceptverkiezingsprogramma van D’66 heeft verontruste oudere Wilma Berkhout nog een vraag aan D’66. Zij stelt die vraag natuurlijk vanuit het idee dat ouderen in Nederland kennelijk in de spreekwoordelijke hoek zitten waar de klappen vallen. Of dit nu bij de plannen van D’66 weer zo is? Enfin, leest u zelf de vraag maar.

Geachte D’66,

Uw conceptverkiezingsprogramma heb ik met belangstelling gelezen.

Met betrekking tot de financiële rode draden (hoofdstuk 8) is mij nog iets onduidelijk.

Op blz 146, tweede alinea lees ik het volgende:
(citaat)
Door vreemd en eigen vermogen fiscaal meer gelijk te behandelen, verminderen we de prikkel om schulden aan te gaan. Dit geldt voor mensen en bedrijven. Hierdoor wordt de Nederlandse economie minder kwetsbaar voor schokken in het financiële stelsel. De opbrengsten van deze maatregelen worden direct teruggegeven via lagere lasten op arbeid.
Een belangrijk onderdeel van onze financiële agenda is gericht op het verminderen van belasting op arbeid. Dit doen wij tegelijkertijd met het vergroenen van het belastingstelsel, het moderniseren van het pensioenstelsel en het versimpelen van belastingen. Door de stijging van de zorgkosten in de hand te houden, wordt de koopkracht verder ondersteund, omdat ziektekostenpremies minder hard hoeven te stijgen. Door verlaging van lasten op arbeid, stimuleren wij de koopkracht van mensen, vergroten wij de vraag in de economie en zorgen we ervoor dat het voor werkgevers aantrekkelijker wordt om mensen aan te nemen.
(einde citaat)

Mijn vragen:
Wat wordt er bedoeld met: het vreemd en eigen vermogen van mensen en bedrijven meer gelijk te behandelen, waardoor een mindere prikkel ontstaat om schulden te aan te gaan?
Uit de zin, “De opbrengsten van deze maatregelen worden direct teruggegeven via lagere lasten op arbeid,” is duidelijk dat de gelijke behandeling van (vreemd) vermogen van mensen en bedrijven meer belasting gaat opbrengen. Waar en voor wie geldt deze belastingverhoging van vermogen?
Wat moet ik me eigenlijk daarbij concreet voorstellen? Afschaffing van de hypotheekrenteaftrek? Het belasten van de overwaarde van de eigen woning in box3, zoals er een voorstel van de topambtenaren ligt?

Met andere worden, kunt u meer concreet aangeven hoe D’66 de belastingen op dat punt gaan verhogen en welke mensen het treft.

In afwachting van uw antwoord,

Met vriendelijke groeten,

Wilma Berkhout

Zodra Wilma en daarmee VO een antwoord op de gestelde vragen hebben ontvangen van D’66 laten we u dat natuurlijk weten.

 

De Overheid en Onze Pensioenen

Verontruste Ouderen werkt graag samen met andere ouderen in het land die dezelfde doelen nastreven. Zo iemand is Johan van der Veen van Ouderen in opstand ( zie de facebook pagina). Onder de titel “Overheid en onze Pensioenen” heeft Johan van der Veen recent een scherpe analyse gegeven van de pensioenproblematiek en de rol die de overheid daarin heeft gespeeld en nog speelt. VO wil u die analyse niet onthouden, en dus delen we die graag met u.

Klik hier om het hele verhaal te lezen

 Naar aanleiding van dit verhaal wijst Verontruste Ouderen graag ook nog even naar de Kieswijzer van de KBO-Brabant op onze site.